Title: Řízení portfolia projektů
Other Titles: Project portfolio management
Authors: Janda, Tadeáš
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40474
Keywords: řízení portfolia projektů;analýza portfolia projektů;projekt;portfolio;portfolio management
Keywords in different language: project portfolio management;project portfolio analysis;project;portfolio;portfolio management
Abstract: Cílem této diplomové práce je zaprvé analyzovat současný stav řízení portfolia projektů ve firmě MARBES CONSULTING s. r. o. a zadruhé navrhnout případná nápravná opatření pro identifikované nedostatky. První dvě kapitoly jsou věnovány teorii a jsou zaměřeny na základní pojmy projektového managementu a pojmy spojenými s řízením portfolia projektů. Kapitoly 3 a 4 se zabývají charakteristikou firmy, ve které je diplomová práce vypracovávána, dále provedenou analýzou řízení portfolia projektů v této organizaci. V 5. kapitole jsou uvedena doporučená nápravná opatření k jednotlivým nedostatkům vycházejících z analýzy. Navrhovaná opatření byla firmou MARBES CONSULTING s. r. o. hodnocena pozitivně a některá z nich se firma pokusí využít v praxi tak, aby došlo k vylepšení procesu řízení portfolia projektů.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to first analyze the current state of project portfolio management in company MARBES CONSULTING s.r.o. and second to propose possible remedial measures for identified deficiencies. The first two chapters are devoted to theory and are focused on the basic concepts of project management and concepts related to project portfolio management. Chapters 3 and 4 deal with the characteristics of the company in which the master's thesis is elaborated, as well as the analysis of project portfolio management in this organization. Chapter 5 provides recommended corrective actions for individual weaknesses resulting from the analysis. The proposed measures were evaluated positively by MARBES CONSULTING s.r.o. and the company will try to use some of them in practice to further improve the project portfolio management process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rizeni portfolia projektu - final.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Janda_Tadeas_v.pdfPosudek vedoucího práce348,69 kBAdobe PDFView/Open
Janda_Tadeas_O.pdfPosudek oponenta práce124,07 kBAdobe PDFView/Open
Janda - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.