Title: Odkaz
Other Titles: Legacy
Authors: Čvančarová, Eliška
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40503
Keywords: odkaz;odkazovník;dědické právo;autonomie vůle;občanský zákoník
Keywords in different language: legacy;legatee;inheritance law;autonomy of will;civil code
Abstract: Diplomová práce se zabývá jedním ze staronových institutů dědického práva, kterým je odkaz. Práce je zaměřena na pozitivní právní úpravu odkazu v zákoně č. 89/2012 Sb. ( občanský zákoník), kdy cílem této práce je podat odpověď na některé problematické otázky, které se při zřizování a především nabývání odkazu mohou v jeho praktickém využití vyskytnout. Práce je systematicky rozčleněna do čtyř částí, jež se pro větší přehlednost dále dělí na dílčí kapitoly a podkapitoly. V prvé části nazvané vymezení základních pojmů je stručně vylíčeno dědické právo a jeho základní pojmy, exkurz do historického vývoje odkazu a také představen samotný pojem odkazu. Druhá část je zaměřena na zřízení odkazu a jednotlivé náležitosti, které jsou ke zřízení odkazu potřebné. Ve třetí části je pojednáno o odvolání odkazu a konečně práce vrcholí v části čtvrté, ve které je obsaženo samotné nabývání odkazu a jednotlivé dílčí aspekty, jež se při nabývání odkazu uplatní či mohou v praxi uplatnit.
Abstract in different language: As the title itself indicates, the thesis investigates legacy, one of the re-established institutes of the law of succession. The work focuses on the positive legislation of legacy in Act No. 89/2012 Coll. (Civil Code). The main objective of the work is to answer some problematic questions that can arise when establishing and especially acquiring legacy in real life. The work is systematically divided into four parts, which are then further divided for the sake of clarity into chapters and subchapters. The first part, which defines basic terms, includes a brief description of the law of succession and the historical development of legacy. It also introduces the term legacy itself. The second part focuses on the establishment of legacy and on the individual requisites that are necessary for establishing it. The third part addresses the issue of revoking legacy. Finally, the work culminates in its fourth part, which describes the actual legacy acquisition and individual partial aspects that are applied or can be applied when acquiring legacy in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Odkaz_Cvancarova_Eliska_2020.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Cvancarova.pdfPosudek oponenta práce33,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cvancarova.pdfPrůběh obhajoby práce272,73 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Cvancarova.pdfPosudek vedoucího práce280,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.