Title: Povinný díl a otázky s ním spojené
Other Titles: The Compulsory Share and Related Matters
Authors: Forstová, Jitka
Advisor: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40506
Keywords: povinný díl;nepominutelný dědic;započtení na povinný díl;vydědění;zůstavitel;pozůstalost;pořízení pro případ smrti
Keywords in different language: compulsory share;forced heir;collation with respect to a compulsory share;disinheritance;testator;desedent´s estate;disposition mortis causa
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku "Povinný díl a otázky s ním spojené" V práci se uceleně zabývám vývojem institutu povinného dílu a s ním souvisejících otázek, tj. nepominutelných dědiců, započtení na povinný díl a institutu vydědění. Zároveň prostřednictvím shrnutí historického vývoje dané výseče dědického práva nastiňuji inspirační sílu právní úpravy těchto otázek obsažených v současném občanském zákoníku předchozími občanskými zákoníky a zároveň tak dospívám k určité vývojové linii institutu povinného dílu. Tyto instituty dědického práva jsou tradičními a dle mého názoru velmi důležitými, s nimiž se v praxi často setkáváme, a proto považuji za důležité nahlížet na ně komplexně, což je z mého úhlu pohledu možné pouze v případě, že je čtenáři osvětlena nejen jejich současná právní úprava, ale také jejich historický vývoj.
Abstract in different language: The thesis is focused on the issues of The Compulsory Share and Related Matters in Civil law. I concentrate on the evolution of the institute of compulsory share and its relating matters i.e. forced heirs, collation with respect to a compulsory share and disinheritance. Alongside through by summarization of historical progress of inheritance law I outline the inspiration for legal adjustment of these matters covered in current Czech Civil Code by the previous Civil codes and show the development line of the compulsory share institute. Institutes of the inheritance law are traditional and by my opinion very important ones, with whom we come across in practice often, and because of that I find it crucial to look at them in its complexity, which is possible only if the reader understands not only related current legislation but also its historical development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jitka Forstova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Forstova.pdfPosudek vedoucího práce26,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Forstova.pdfPosudek oponenta práce51,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Forstova.pdfPrůběh obhajoby práce248,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.