Title: Dědická smlouva
Other Titles: Inheritance Contract
Authors: Potužák, David
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40514
Keywords: pořízení pro případ smrti;dědická smlouva;smluvní dědic;pozůstalost;falcidiánská kvarta;manželé
Keywords in different language: disposition mortis causa;inheritance contract;contractual heir;estate;quarta falcidia;spouses
Abstract: Předložená práce se zabývá staronovým institutem, který přináší současný občanský zákoník - dědickou smlouvou. V první číslované kapitole je řešena geneze tohoto pořízení pro případ smrti. V dalších čtyřech kapitolách je dědická smlouva představena v kontrastu dědického práva a následně i celého občanského práva. Autor se snaží osvětlit některé problematické pasáže pomocí odborné literatury za použití komparativní metody. Poslední kapitola přibližuje některé aspekty, které přináší praxe po uzavření dědické smlouvy. Těmi jsou zápis do příslušné evidence Notářské komory ČR a způsob vyúčtování odměny notáře.
Abstract in different language: The presented thesis deals with the old-new institute, which brings the current Civil Code - the inheritance contract. The first numbered chapter deals with the origin of this disposition mortis causa. In the next four chapters the inheritance contract is presented in contrast to inheritance law and consequently the whole civil law. The author tries to explain some problematic passages by means of professional literature using a comparative method. The last chapter describes some aspects of practice after the inheritance contract is concluded. Those are entry in the relevant register of the Notarial Chamber of the Czech Republic and the method of billing of the notary's fee.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Dedicka smlouva_D. Potuzak.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Potuzak.pdfPosudek oponenta práce36,85 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Potuzak.pdfPosudek vedoucího práce279,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Potuzak.pdfPrůběh obhajoby práce265,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.