Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPelech Josef, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠindelář, Johan
dc.contributor.refereeSpurná Kristýna, JUDr.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:03Z-
dc.date.available2019-1-30
dc.date.available2020-11-10T00:31:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-15
dc.identifier81254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40519
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zanalyzovat institut zástavního práva ve světle zajišťovací a uhrazovací funkce, jakožto jeho zásadních funkcí a poukázat na možnosti využití zástavního práva v praxi. Práce je členěna do sedmi kapitol. Úvod druhé kapitoly je věnován zástavnímu právu v kontextu zajišťovacích institutů jako takových a v kontextu jeho právní úpravy v rámci občanského zákoníku. V následující části druhé kapitoly byl popsán historický vývoj zástavního práva. Poslední část druhé kapitoly je zaměřena na zásady, subjekty a vznik zástavního práva. Předmětem třetí kapitoly je zajišťovací funkce zástavního práva a dopad jednotlivých složek zajišťovací funkce na subjekty zástavněprávního vztahu. Čtvrtá kapitola objasňuje význam uhrazovací funkce zástavního práva a podává detailní rozbor, jak lze zástavní právo realizovat.Pátá kapitola je věnována zániku zástavního práva a institutům zástavního práva, pro jejíž aplikaci je zánik zástavního práva předpokladem. Obsahem šesté kapitoly je analýza zástavního práva v rámci insolvenčního řízení a dopad na jeho zajišťovací a uhrazovací funkci.cs
dc.format65 s. (19 332 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzávazekcs
dc.subjectzajišťovací institutcs
dc.subjectzástavní právocs
dc.subjectzajišťovací funkcecs
dc.subjectuhrazovací funkcecs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.titleZajišťovací a uhrazovací funkce zástavního právacs
dc.title.alternativeThe hedging and reimburse function of right of lienen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to analyze the institute of lien in the light of the hedging and reimburse function as its essential functions and point out the possibility of using the lien in practice. The thesis is divided into seven chapters. The introduction of the second chapter is devoted to the lien in the context of reinsurance institutes as such and in the context of its legislation within the Civil Code. The following part of the second chapter describes the historical development of the lien. The last part of the second chapter focuses on the principles, subjects and the emergence of liens. The subject of the third chapter is the hedging function of the lien and the impact of individual components of the hedging function on subjects of the lien. The fourth chapter explains the meaning of the reimburse function and gives a detailed analysis of how the lien can be realized. The fifth chapter is devoted to the extinction of the right of lien and the institutes of the right of lien, for whose application the extinction of the right of lien is a prerequisite. The content of the sixth chapter is the analysis of the lien within the insolvency proceedings and the impact on its hedging and reimburse function.en
dc.subject.translatedobligationen
dc.subject.translatedreinsurance instituteen
dc.subject.translatedright of lienen
dc.subject.translatedhedging functionen
dc.subject.translatedreimburse functionen
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translateddebtoren
dc.subject.translatedcode civilen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Johan Sindelar.pdfPlný text práce650,33 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sindelar Johan.pdfPosudek oponenta práce135,58 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sindelar J..pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sindelar J.pdfPrůběh obhajoby práce257,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.