Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGaleta Patrik, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorChytková, Kristýna
dc.contributor.refereeFriedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-26
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:08Z-
dc.date.available2019-6-19
dc.date.available2020-11-10T00:31:08Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier80827
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40537
dc.description.abstractPánevní kost je morfologicky tvořena dvěma samostatnými částmi: sakroiliakálním a ischiopubickým segmentem. Morfologie sakroiliakálního segmentu odráží evoluční adaptaci pro bipední lokomoci a vzpřímený postoj. Morfologie ischiopubického segmentu odráží adaptaci ženské pánve na porod plodu s relativně velkou hlavou. Úroveň pohlavního dimorfismu pánevní kosti je dána součtem pohlavního dimorfismu obou segmentů. Dle principu ekvifinality se dá předpokládat, že metody odhadu pohlaví využívající oba segmenty pánevní kosti by měly být preferovány před těmi, které využívají pouze jeden segment. Cílem této diplomové práce je porovnat aplikabilitu a úspěšnost odhadu pohlaví z celé pánevní kosti a odhadu pohlaví pouze ze sakroiliakálního nebo ischiopubického segmentu. K této komparaci jsme se rozhodli využít morfoskopické (Phenice, 1969; Bruzek, 2002; Klales et al., 2012; Santos et al., 2019) i morfometrické (diskriminační analýza) metody. Morfoskopická data byla získána z 3D modelů pánevních kostí (jedinců známého věku a pohlaví) současné francouzské populace. Morfometrická data se skládala z 12 rozměrů pánevní kosti portugalské populace (jedinců známého věku a pohlaví). Pro hodnocení kvality metody jsme použili dvě kritéria: aplikabilitu a úspěšnost.cs
dc.format94 s. (112 609 znaků)cs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectodhad pohlavícs
dc.subjectpánevcs
dc.subjectos coxaecs
dc.subjectpánevní kostcs
dc.subjectsakroiliakální segmentcs
dc.subjectischiopubický segmentcs
dc.subjectaplikabilitacs
dc.subjectúspěšnostcs
dc.titleSrovnání úspěšnosti odhadu pohlaví podle sakroiliakálního a ischiopubického segmentu pánevní kostics
dc.title.alternativeComparison of the accuracy of sex estimation using sacroiliac and ischiopubic segments of os coxaeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe os coxae is morphologically formed by two separate parts: sacroiliac and ischiopubic segment. The morphology of the sacroiliac segment reflects evolutionary adaptation to bipedal locomotion and an upright posture. The morphology of the ischiopubic segment reflects adaptation of female pelvis to parturition fetus with relatively large head. The level of sexual dimorphism of os coxae is given by the sum of the sexual dimorphism of both segments. According to the principle of equifinality, it can be assumed that the sex estimation methods using both segments of os coxae should be preferred over those using only one segment. The aim of this thesis is to compare the applicability and accuracy of sex estimation from the whole os coxae and sex estimation from sacroiliac or ischiopubic segment separately. For this comparison we chose methods using both morphoscopic data (Phenice, 1969; Bruzek, 2002; Klales et al., 2012; Santos et al., 2019) and morphometric data (discriminant analysis). The morphoscopic data were obtained from 3D models of pelvic bones (individuals of known age and sex) from the current French population. The morphometric data consisted of 12 measurements of os coxae from the Portuguese population (individuals of known age and sex). We used two criteria to evaluate the quality of the method: applicability and accuracy.en
dc.subject.translatedsex estimationen
dc.subject.translatedpelvisen
dc.subject.translatedos coxaeen
dc.subject.translatedinnominate boneen
dc.subject.translatedsacroiliac segmenten
dc.subject.translatedischiopubic segmenten
dc.subject.translatedapplicabilityen
dc.subject.translatedaccuracyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chytkova_diplomova_prace_2020.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Chytkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce822,95 kBAdobe PDFView/Open
Chytkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce783,52 kBAdobe PDFView/Open
Chytkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce386,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.