Title: Moc a vliv sovětských poradců v Československu.
Other Titles: The power and influence of soviet consultants in Czechoslovakia.
Authors: Šír, Michal
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40669
Keywords: sovětští poradci;ministerstvo národní bezpečnosti;státní bezpečnost;politické procesy;komunistický režim;československá armáda;československé hospodářství.
Keywords in different language: soviet advisers;ministry of national security;state security;political processes;communist regime;czechoslovak army;czechoslovak economy
Abstract: Autorova diplomová práce se zabývá působením a pobytem sovětských poradců v Československu na přelomu padesátých let. Mapuje jejich vliv ve třech mocenských složkách, na ministerstvu vnitra, obrany a hospodářství. Sovětští poradci působili na vysokých politických pozicích a byli rovni ministrům, reálně ovládli československou administrativu, kterou hodlali podřídit zájmům Stalina a Moskvy. Do československé bezpečnosti přinesli mnoho nových praktik a postupně rozvrátili a ovládli celé ministerstvo. Stáli v pozadí všech velkých monstrprocesů, ve kterých se zbavili většiny odpůrců režimu a společností prostoupila aura strachu a bezmoci. Poradci vytvořili skupinu důvěrníků, které pak ovládali a mohli je využít k nátlaku na kohokoliv, kdo jim chtěl z ministerstva bezpečnosti vzdorovat. Každý respektoval, ale zároveň se i obával sovětských poradců. Poradci také postupně pronikli na ministerstvo obrany, kde působili v nejvyšších velitelských funkcích a výrazně pomohli se sovětizací československé armády. V duchu možného dalšího světového konfliktu připravovali armádu na další válku, zvýšili její prestiž a celé Československo se stalo militantnějším národem než kdy předtím. Sovětští poradci působící v hospodářství se především zaměřili na ovládnutí uranového průmyslu v Čechách, který byl pro Sovětský svaz tak životně důležitý. Obsadili vedoucí funkce v těžební uranové komisi a fakticky měli těžbu uranu pod svojí kontrolou. Dále figurovali na vedoucích pozicích v Radě vzájemné hospodářské pomoci, kdy z této pozice určovali výrobní hospodářské plány, které byli často za hranou skutečné realizace a možností československé ekonomiky. Československé hospodářství mělo být jen zásobárnou Sovětského svazu a veškeré průmysl se zmenšil pouze na výrobu těžkého strojírenství. Ostatní sektory byly přehlíženy, a to potom rozvrátilo už tak křehkou poválečnou československou ekonomiku. Hospodářství pomalu upadalo do kolapsu a vyústilo velkou hospodářskou krizí v roce 1953, kterou pocítila drtivá většina Čechoslováků a ekonomika se z následků působení poradců ještě dlouho vzpamatovávala. Po smrti Stalina v březnu 1953 se začalo upouštět od agresivní politiky Sovětského svazu a poradců, kteří představovali výkonný orgán této politiky. Nové vedení Sovětského svazu v čele s Nikitou Sergejevičem Chruščovem začalo velice ostře kritizovat sovětské poradce a jejich dosavadní počínání a práci. Nastalo určité uvolnění napětí a přišla změna v rámci sovětské zahraniční, vojenské a ekonomické politiky, kdy pod Chruščovovým vedením se zde vytvářel nový mechanismus ovládání sovětského bloku, který už nebyl tak radikální jako mechanismus předešlý. Dosavadní moc sovětských poradců upadala a měnila se i jejich funkce. Z velikého a vlivného počtu sovětských poradců působícího v Československu se v druhé polovině padesátých let stávala pouhá hrstka jedinců, kdysi tak mocné a vládnoucí síly. Už neměli nikdy tak velké slovo, jako předtím. Sovětští poradci zasadili československé společnosti velice hlubokou ránu, kterou republika cítila ještě velice dlouho po jejich odchodu a Československo po jejich působení už nebylo nikdy stejné jako předtím.
Abstract in different language: The author's diploma thesis deals with the work and stay of Soviet advisers in Czechoslovakia at the turn of the fifties. It maps their influence in the three branches of power, the Ministry of the Interior, Defense and the Economy. Soviet advisers held main political positions and were equal to ministers, effectively controlling the Czechoslovak administration, which they intended to subordinate to the interests of Stalin and Moscow. They brought many new practices to Czechoslovak security and gradually disrupted and controlled the entire ministry. They stood behind all the great trials in which they got rid of most of the regime's opponents and society was permeated by an aura of fear and helplessness. The advisers formed a group of confidants, who then controlled them and could use them to pressure anyone who wanted to resist them from the Ministry of Security. Everyone respected, but at the same time feared Soviet advisers. The advisers also gradually penetrated the Ministry of Defense, where they served in the highest command positions and significantly helped with the Sovietization of the Czechoslovak army. In the spirit of possible further world conflict, they prepared the army for another war, increased its prestige and the whole of Czechoslovakia became a more militant nation than ever before. Soviet economic advisers focused primarily on mastering the uranium industry in Bohemia, which was so vital to the Soviet Union. They held senior positions in the uranium mining commission and in fact had uranium mining under their control. They also held leading positions in the Council for Mutual Economic Assistance, where from this position they determined production economic plans, which were often beyond the realization and possibilities of the Czechoslovak economy. The Czechoslovak economy was to be supplier of the Soviet Union and all industry was reduced to the production of heavy engineering. Other sectors were overlooked and this then disrupted the already weak post-war Czechoslovak economy. The economy slowly collapsed and resulted in a great economic crisis in 1953, which was felt by the vast majority of Czechoslovaks and the economy recovered for a long time. After Stalin's death in March 1953, the aggressive policy of the Soviet Union and the advisers who represented the executive body of this policy had to change. The new leadership of the Soviet Union, led by Nikita Sergeyevich Khrushchev began to criticize Soviet advisers and their actions and work so far. There was a certain release of tension and there was a change in Soviet foreign, military and economic policy, when under Khrushchev's leadership a new mechanism of control of the Soviet bloc was created, which was no longer as radical as the previous mechanism. In the second half of the 1950s, the large and influential number of Soviet advisers operating in Czechoslovakia became a handful of individuals, once such powerful and ruling forces. Their role of power was lost in society and advisers served as mere coordinators and supervisors. They had never had such a big word as before. Soviet advisers did a very deep wound to Czechoslovak society, which the republic felt long after their departure and Czechoslovakia was never the same as before.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Michal Sir, Pusobeni sovetskych poradcu v Ceskoslovensku.pdfPlný text práce442,3 kBAdobe PDFView/Open
Sir - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce593,4 kBAdobe PDFView/Open
Sir - posudek O.pdfPosudek oponenta práce710,37 kBAdobe PDFView/Open
Sir - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce265,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.