Title: Využití ICT ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Teaching mathematics using ICT at the 1st stage of elementary school
Authors: Bock, Kateřina
Advisor: Frank Jan, Mgr.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40766
Keywords: geometrie;ict;interaktivní materiál;matematika;počítač;učitel;výukový program;žák
Keywords in different language: geometry;ict;interactive material;mathematics;computer;teacher;educational program;pupil
Abstract: Cílem diplomové práce bylo popsat výhody a nevýhody užívání ICT u žáků na prvním stupni základních škol a určit, jaké postupy při využívání ICT ve výuce matematiky jsou u těchto žáků vhodné. Výzkum probíhal ve vybrané škole XY, výzkumný soubor tvořilo 29 žáků a 4 učitelé z této školy, kterým byl administrován dotazník vlastní konstrukce. Žáci navíc vyplňovali vytvořený digitální interaktivní výukový program, který obsahoval 10 příkladů z geometrie. Výzkumem bylo zjištěno, že při tvorbě výukového programu velmi záleží na formulaci zadávaných úkolů. Žáci častěji chybovali u úkolů obsahujících pro ně novější učivo. Respondenti z obou skupin kladně hodnotili využívání ICT ve výuce, zejména při opakování již známé učební látky či v rámci zpestření výuky. Učitelé by uvítali lepší vybavení školy ICT. Žádoucí by bylo častější využívání interaktivních materiálů i při výuce nové látky, nutností je edukace učitelů v oblasti práce s ICT ve výuce a v oblasti tvorby interaktivních materiálů.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis was to describe the advantages and disadvantages of the use of ICT among primary school pupils and to determine which procedures for the use of ICT in mathematics teaching are appropriate for these pupils. The research took place in a selected school XY, the research group consisted of 29 pupils and 4 teachers from this school, who administered a questionnaire of its own design. In addition, pupils completed a digital interactive educational programme that included 10 examples of geometry. The research revealed that in creating an educational programme, the formulation of the assigned tasks is very important. Pupils were more likely to make mistakes in tasks containing newer subjects. Respondents from both groups positively assessed the use of ICT in learning, especially when repeating the already known subject matter or as part of the diversification of teaching. Teachers would welcome better ICT school equipment. It would be desirable to use interactive materials more often in the teaching of a new subject, it is necessary to educate teachers in the field of working with ICT in teaching and in the field of creating interactive materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
HV-DP - Bock - ICT na 1. stupni.pdfPosudek vedoucího práce225,27 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Bock.pdfPosudek oponenta práce29,23 kBAdobe PDFView/Open
Bock protokol880.pdfPrůběh obhajoby práce435,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.