Title: Skupiny historického šermu a jejich folklor
Other Titles: Historical fencing groups and their folklore
Authors: Dubšíková, Veronika
Advisor: Janeček Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Kapusta Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40828
Keywords: historický šerm;skupiny historického šermu;subkultura;folklor;folklorní prvky;ústní slovesnost;oděvní zvyklosti;táboření;zvyky;rituály
Keywords in different language: historical fencing;historical fencing groups;subculture;folklore;folklore elements;oral literature;clothing customs;camping;habits;rituals
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou kolektivní prvky subkultury skupin historického šermu v současné České republice. Teoretická část seznamuje se vznikem a vývojem historického šermu ve světě a v České republice a typickými oblastmi šermu, se kterými se lidé mohou setkat. Další část vymezuje pojem subkultury, popisuje fenomén folkloru a folklorních jevů. Praktická část práce je zaměřena na představení jednotlivých sledovaných kolektivních a folklorních prvků se zaměřením na stanovení šermířské identity, komunity a jejího sebepojetí, šermířskou ústní slovesnost (především ustálená rčení, vyprávění ze života a pověsti), jejich oděvní zvyklosti, táboření, vystoupení a šermířské zvyky a rituály, včetně těch přechodových. Terénní výzkum byl prováděn přerušovaně po dobu jednoho roku u několika šermířských skupin, během kterého jsem se účastnila několika různých šermířských činností a akcí. Použity byly metody zúčastněného pozorování a nestrukturovaného rozhovoru. Pro analýzu dat bylo využito otevřené kódování.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with collective elements of a contemporary subculture of historical fencing groups in the Czech Republic. The theoretical part is focused on the historical development fencing in the world and in the Czech Republic. Described within are the typical types of fencing, the phenomenon of subculture and the phenomenom of folklore. The practical part introduces collective and folklore elements, with a focus on the determination of a fencing identity and the identity of a fencing group. There is a description of oral literature of fencing comunities, their costume and camping customs, performances and rituals. The field research was conducted intermittently for one year in several fencing groups. I participated in their fencing activities and events. Methods of participatory observation and unstructured interviews were used. Open coding was used for data analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Veronika Dubsikova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Dubsikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce878,06 kBAdobe PDFView/Open
Dubsikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce900,59 kBAdobe PDFView/Open
Dubsikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce362,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.