Title: Inkluze romských dětí do společnosti pomocí mimoškolních aktivit
Other Titles: Inclusion of Roma children in society through extracurricular activities
Authors: Krejčová, Vendula
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Dvořáková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40835
Keywords: nzdm;romové;etnická menšina;inkluze;majoritní společnost;kulturní kapitál
Keywords in different language: nzdm;roma;ethnic minority;inclusion;majority society;cultural capital
Abstract: Bakalářská práce se zabývá inkluzí romských dětí do majoritní společnosti pomoci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Cílem práce bylo na základě kvalitativního výzkumu, konkrétně technikou polo-strukturovaných rozhovorů zjistit, jak romské děti přistupují ke školním institucím a jakým způsobem se NZDM mohou podílet na jejich začlenění do společnosti. Oslovenými respondenti byli klienti NZDM Vzducholoď v Plzni.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the inclusion of Roma children into the majority society with the help of low-threshold facilities for children and youth. The aim of the work was to find out, on the basis of qualitative research, specifically the technique of semi-structured interviews, how Romani children approach school institutions and how NZDM can participate in their integration into the society. The respondents addressed were clients of NZDM Vzducholoď in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vendula Krejcova 5 VERZE.pdfPlný text práce918,35 kBAdobe PDFView/Open
Krejcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Krejcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Krejcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce329,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.