Title: Srovnání vzdělávacího systému a kompetencí Zdravotnického záchranáře v ČR a SR
Other Titles: Comparison of Educational System and Competence of Paramedics in the Czech Republic and Slovakia
Authors: Kratochvílová, Simona
Advisor: Pfefferová Eva, Mgr.
Referee: Reichertová Stanislava, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40969
Keywords: systém vzdělávání;zdravotnický záchranář;kompetence
Keywords in different language: education systém;paramedic;competences
Abstract: Tématem této bakalářské práce je vzdělávací systém a kompetence zdravotnických záchranářů v České a Slovenské republice. Zabývá se zejména porovnáním studijního oboru a kompetencí Zdravotnických záchranářů v České a Slovenské republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsán vývoj zdravotnických záchranných služeb na území České a Slovenské republiky. Dále jsou popsaný vzdělávací systémy obou zemí, kompetence a uplatnění zdravotnických záchranářů v těchto zemích. Úkolem praktické části je získat potřebná data k problematice srovnání vzdělávacích systému a kompetencí oboru Zdravotnický záchranář v České a Slovenské republice.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the educational system and competencies of paramedics in the Czech and Slovak Republics. It deals mainly with the comparison of the field of study and the competencies of paramedics in the Czech and Slovak Republics. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the development of medical rescue services in the Czech and Slovak Republics. Further, the education systems of both countries, competencies and application of paramedics in these countries are described. The task of the practical part is to obtain the necessary data on the issue of comparison of educational systems and competencies of the paramedic branch in the Czech and Slovak Republics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kratochvilova_Simona_ZDZ_BP.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_VP.pdfPosudek vedoucího práce466,31 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_OP.pdfPosudek oponenta práce328,23 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova.pdfPrůběh obhajoby práce352,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.