Title: Česko-bavorská spolupráce v oblasti zdravotnictví
Other Titles: Czech-Bavarian cooperation in the area of healthcare
Authors: Čechová, Kateřina
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Šíp Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41266
Keywords: bavorsko-česká spolupráce;přeshraniční spolupráce;krizové řízení;zdravotnická záchranná služba;spolupráce ve zdravotnictví;bavorsko;česko-bavorské příhraničí;přeshraniční zdravotní péče v evropské unii
Keywords in different language: bavarian-czech cooperation;cross-border cooperation;crisis management;ambulance service;cooperation in healthcare;bavaria;czech-bavarian borderland;cross-border healthcare in the european union
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat bavorsko-českou spolupráci v oblasti zdravotnictví. První část práce je věnována přeshraniční zdravotní péči v Evropské unii, bavorsko-české přeshraniční spolupráci v oblasti krizového řízení a jeho jednotlivým složkám. Druhá část práce je prakticky zaměřená a obsahuje příklady dobré praxe z oblasti přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to map the Bavarian-Czech cooperation in the field of healthcare. The first part of the work is devoted to cross-border healthcare in the European Union, Bavarian-Czech cross-border cooperation in the field of crisis management and its individual components. The second part of the work is practically focused and contains examples of good practice in the field of cross-border cooperation in the field of health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Katerina Cechova_finalni.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_KCECHOVA.pdfPosudek vedoucího práce116,49 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Cechova.pdfPosudek oponenta práce102,1 kBAdobe PDFView/Open
Cechova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.