Title: Les peintres tchéques en France (Čeští malíři ve Francii)
Other Titles: Czech painters in France; Peintres d'origine tcheque en France
Authors: Kollarčíková, Jana
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41288
Keywords: čeští malíři;umění;francie;západočeská galerie
Keywords in different language: czech painters;art;france;gallery of west bohemia
Abstract: Cílem této bakalářské práce je poskytnout stručnou, dobře strukturovanou dokumentaci významných českých umělců, kteří odjeli do Francie a nějakou dobu tam působili. První část této práce je věnována různým důvodům a účelům jejich pobytu. Proto je uspořádána podle primárního cíle odchodu umělců. Mapuje vývoj jejich pobytů a podtrhuje vliv francouzského prostředí, které bylo zásadní pro jejich osobní i profesní život, i způsob, kterým jejich tvorba ovlivnila francouzskou výtvarnou scénu. Praktická část vznikla ve spolupráci se Západočeskou galerií. Zabývá se jejich sbírkami, které jsou s touto prací přímo spojeny. Tato část poskytuje souhrnnou tabulku, která obsahuje všechna umělecká díla, která vytvořili umělci zmínění v této bakalářské práci a která jsou součástí sbírek galerie. Nakonec byla k této práci přiložena obrazová příloha, která má za úkol lépe ilustrovat životy malířů a realie, které byly zmíněné výše.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to provide a brief, well structured documentation of prominent Czech artists who left for France and, for some period of time, were active there. The first section of this thesis is devoted to the various reasons and purposes of their stay. That is why it is arranged according to the primary goal behind the artists' departure. It maps the development of their sojourns and underlines the influence of the French background that was essential for their personal and professional life as well as the way that their creation had an impact on the French art scene. The second section was created in cooperation with the Gallery of West Bohemia to illustrate the contents of their collections of art which are directly connected to this thesis. The section provides an overall table which contains all of the art works that were created by the artists discussed in this piece of writing and are a part of the Gallery's collections. Finally, the visual appendix enclosed at the very end of this work is there to arouse the interest of the reader, to render the artists' life stories more imaginable, and to give evidence of the realia mentioned above.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Les peintres d_origine tcheque en France - Jana Kollarcikova.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Kollarcikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce722,97 kBAdobe PDFView/Open
Kollarcikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce702,31 kBAdobe PDFView/Open
Kollarcikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce369,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.