Title: Představy o roli žáka u předškolního dítěte
Other Titles: Concepts of the pupil's role in a preschool child
Authors: Dvořáková, Tereza
Advisor: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41342
Keywords: prekoncept;pojem;předškolní dítě;žák
Keywords in different language: preconcept;concept;preschool child;pupil
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá dětskými prekoncepty k pojmu žák. Teoretická část práce je zaměřena ve své úvodní kapitole na vývoj předškolního dítěte, konkrétně na kognitivní, emociální a sociální vývoj. V další kapitole jsou popsány charakteristiky prekonceptů, dětských prekonceptů a jejich diagnostiky, dále se tato kapitola věnuje pojmům a představám dětí v předškolním věku. V další kapitole je výmezem pojem žák. V poslední kapitole teoretické části je uvedeno shrnutí dosavadních výsledků z několika vybraných domácích (v českém prostředí provedených) výzkumů, které se zabývaly prekonpty předškolních dětí Empirická část potom přináší stručný popis kvalitativního šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování představ předškolních dětí o roli žák. Vstupní část představuje metody sběru a analýzy dat a informace o výzkumném vzorku. Další kapitoly praktické části tvoří popis a interpretace získaných dat a jejich shrnutí
Abstract in different language: This Bachelor thesis address child preconception to the notion of the student. Theoretical part is focused in the first chapter to the preschool children developement, specifically to the cognitive, emotional and social part of it. In the next chapter, I conceptualize preconcepts, child preconcepts, and deal with their diagnosis. Further it address concepts and ideas of prechool children. In the next chapter I constitute the concept of the student. In the last chapter of theoretical part I summarize selected local (conducted in the Czech Republic) study results within the field of preconception of the preschoolers. In the empirical part I descricbe qualitative research focused to determine ideas of preschooler about the role of student. In the first part I presents methods of data collection and analysis and information about the research sample. Next chapters describes, inteprets and summarize collected data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Predstavy o roli zaka u predskolniho ditete, Tereza Dvorakova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce542,95 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,67 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce184,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.