Title: Zvony v sakrálních stavbách Plzeňského kraje
Other Titles: Bells of the sacral buildings of the Pilsen region
Authors: Straková, Monika
Advisor: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41439
Keywords: zvony;kampanologie;řemeslo;zvonař;sakrální stavby;kostelní věž;rekvizice;plzeňský kraj
Keywords in different language: bells;campanology;handicraft;campanologist;sacral buildings;steeple;impressment;pilsen region
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na historii zvonů instalovaných v sakrálních stavbách největších měst Plzeňského kraje. Zvony jsou zde popsány od procesu jejich vzniku až po instalaci na kostelní věž. Práce se věnuje popisu částí zvonů, jejich vlastnostem a výzdobě. Část práce se zabývá historií zvonařského řemesla od tzv. zlatého věku až po úpadek v době pobělohorské a v době světových válek. Práce je věnována především konkrétním zvonům z vybraných sakrálních staveb Plzeňského kraje. Pro vypracování této práce byly zvoleny ty stavby, které jsou považovány za dominanty daného města. Tato část práce popisuje zvony doložené od existence stavby. Rovněž je zde zjišťováno, jak moc jsou zvony důležité nejen pro křesťanskou část obyvatelstva.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is dedicated to history of bells which are install in the sacral buildings of the Pilsen region. Bells are described from a process of their creation to an installment in a steeple. This work is dedicated to a description of parts of bells, their qualities and their decoration. One part of this thesis is dedicated to a history of campanology handicraft from so-called the golden era of this craft to a decadence in the era after the battle of White Mountain and during two world wars. This work is especially dedicated to specific bells from selected sacral buildings in the Pilsen region. Each sacral building was selected according to its importance to the town. This part of this work describes bells which are documented after the building had been founded. This part also shows how much were bells important not only for christian part of population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zvony v sakralnich stavbach Plzenskeho kraje.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Strakova V.pdfPosudek vedoucího práce117,2 kBAdobe PDFView/Open
Strakova O.pdfPosudek oponenta práce94,62 kBAdobe PDFView/Open
Strakova P.pdfPrůběh obhajoby práce29,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.