Title: Testování korozní odolnosti heterogenního svaru
Authors: Procházková, Adéla
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Čapek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41654
Keywords: heterogenní svarový spoj;strukturní nestabilita svarového spoje;problematika heterogenních svarových spojů parogenerátoru v jaderné elektrárně;korozní odolnost;korozní praskání pod napětím;zkouška koroze pod napětím;svařování heterogenních spojů
Keywords in different language: heterogeneous welded joint;structural instability of welded joint;problematics of heterogeneous welded joints of steam generator in nuclear power plant;corrosion resistance;stress corrosion cracking;corrosion testing under load;welding of heterogeneous joints
Abstract: Práce je zaměřena na heterogenní svarové spoje feriticko-perlitické oceli a austenitické korozivzdorné oceli. Tyto spoje jsou součástí potrubních tras parogenerátoru jaderných elektráren, na kterých byla zjištěna problematika korozního praskání pod napětím. Experimentální část práce je právě zaměřena na tuto problematiku. Cílem je navrhnout a provést testování koroze pod napětím. Přínosem práce je ověření technologie svařování heterogenních svarových spojů s náchylností ke koroznímu praskání pod napětím, pomocí navržené metody.
Abstract in different language: The thesis is focused on heterogeneous welded joints of ferritic-pearlitic steel and austenitic stainless steel. These connections are part of the pipelines of the steam generator of nuclear power plants, where the problem of stress corrosion cracking was found. The experimental part of the work is just focused on this issue. The aim is to design and perform corrosion testing under load. The contribution of the work is the verification of the welding technology of heterogeneous welded joints with susceptibility to stress corrosion cracking, using the suggested method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prochazkova.pdfPlný text práce6,87 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_9_Hodnoceni oponenta DP c.3_Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Adela PROCHAZKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce4,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.