Název: Samouzdravující polymery a jejich perspektiva v elektrotechnice
Další názvy: Self-healing polymers and their perspective in electrical engineering
Autoři: Háže, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41854
Klíčová slova: samouzdravování;monomer;polymer;polymerizace;chemická vazba;interdifuze;mikrokapsle;mikrovaskulární síť;elektrotechnika;pneumatika;lak;tranzistor;kabel;vodič;displej.
Klíčová slova v dalším jazyce: self-healing;monomer;polymer;polymerization;chemical bonding;interdiffusion;microcapsules;microvascular network;electrical engineering;tire;varnish;transistor;cable;wire;display.
Abstrakt: Záměrem této bakalářské práce je průzkum strategií a aplikačních možností samouzdravujících polymerů v elektrotechnice, do které moderní materiálové inženýrství stále více zasahuje. První kapitola práce je věnována základním termínům z oblasti polymerů, které jsou následně aplikovány v následujících kapitolách. Další část práce popisuje principy obecných postupů používaných k dosažení samouzdravujícího efektu. V části týkající se aplikačních možností samouzdravujících polymerů je proveden rozbor aplikačních možností s důrazem na elektrotechnický průmysl. Zde jsou jednotlivé metody prozkoumány z pohledu použitých technologií, návrhových možností a vlastností realizovaných vzorků. V závěru jsou jednotlivé aplikační možnosti rozebrány a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zde zmíněny doporučení dalších potenciálních aplikačních možností pro elektrotechniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to investigate the strategies and application possibilities that are used in the field of self-healing polymers in electrical engineering, which is increasingly involved in modern material engineering. The first chapter is devoted to basic terms in the field of polymers which are subsequently applied in the following chapters. The next part describes the principles of general procedures used to achieve a self-healing effect. In the part concerning the application possibilities of self-healing polymers, an analysis of application possibilities is performed with an emphasis on the electrical industry. The individual methods are examined for used technologies, design possibilities and properties of realized samples. The individual application possibilities are analysed in conclusion and their advantages and disadvantages are evaluated. Recommendations of other potential application possibilities for electrical engineering are also mentioned here.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_hazed.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082181_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082181_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce967,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082181_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce92,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41854

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.