Title: Adverse events in anaesthesia care
Other Titles: Nežádoucí události v anesteziologické péči
Authors: Bejvančická, Petra
Brabcová, Iva
Citation: BEJVANČICKÁ, P., BRABCOVÁ, I. Adverse events in anaesthesia care. Kontakt, 2020, roč. 22, č. 3, s. 183-192. ISSN 1212-4117.
Issue Date: 2020
Publisher: University of South Bohemia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85093897367
http://hdl.handle.net/11025/42755
ISSN: 1212-4117
Keywords: anestezie;bezpečnost pacienta;hlášení;nežádoucí událost;perioperační péče
Keywords in different language: Adverse event;Anaesthesia;Patient safety;Perioperative care;Report
Abstract: Cílem přehledové studie bylo shrnout závěry výzkumů o hlášených nežádoucích událostech v anesteziologické péči u dětských a dospělých pacientů za posledních 10 let. Metodika: Relevantní zdroje byly vyhledány ve vědeckých databázích: EBSCO, PubMed, Science Direct, Wiley a Scopus. Vybrané studie byly vyhledány pomocí klíčových slov: adverse events/incident/malpractice, anestesia, report, dále dle dalších stanovených kritérií (plný text, anglický jazyk, období publikace výsledků výzkumu posledních deset let, tedy 2009-2019, lidský subjekt). Do konečného přehledu bylo zařazeno 15 studií. Výsledky: Studie (analytické, prospektivní, retrospektivní, kohortové, observační, systematický přezkum a metaanalýza) většinou specifikují oblasti a frekvenci hlášených nežádoucích událostí a věnují se efektivitě postupu hlášení a jeho zavádění do klinické praxe. Jako nejčastější nežádoucí události, ke kterým došlo v průběhu anesteziologické péče, byly identifikovány problémy respiračního a kardiovaskulárního charakteru a medikační pochybení, míra jejich výskytu byla různá v závislosti na věku pacientů. Závěr: Sledování a hodnocení nežádoucích událostí se jeví jako efektivní nástroj pro zvyšování kvality a bezpečnosti péče v anesteziologické praxi. Problémem je neochota zdravotnických pracovníků se na hlášení nežádoucích událostí podílet a nekompatibilita databází shromažďujících hlášení o nežádoucích událostech v anesteziologické péči. Klíčová slova: anestezie; bezpečnost pacienta; hlášení; nežádoucí událost; perioperační péče
Abstract in different language: Adverse events in anaesthesia care The goal of this review study was to summarize research conclusions on reported adverse events in anaesthesia care regarding paediatric and adult patients in the last 10 years. Methods: Relevant sources were found in scientific databases EBSCO, PubMed, Science Direct, Wiley and Scopus. We used the following keywords: adverse events/incident/malpractice, anaesthesia, report. Other criteria for the inclusion of studies were: full-text, English language, publications that were no older than 10 years (2009-2019) and human related. In the end, we included 15 studies. Results: The studies (analytical, prospective, retrospective, cohort, observational, systematic revisions and meta-analyses) mostly specify the areas and frequencies of reported adverse events and deal with the efficiency of report procedures and their implementation in clinical practice. The most frequent adverse events that occurred in anaesthesia care were respiration and cardiovascular problems and medical errors. The level of their occurrence varied by the patients' age. Conclusions: The monitoring and assessment of adverse events is an effective instrument for the improvement of quality and safety in anaesthesia practical care. The main problem is the unwillingness of medical workers to participate in reporting adverse events and the incompatibility of adverse event databases in anaesthesia care.
Rights: © University of South Bohemia
Appears in Collections:Články / Articles (KOS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Adverse events in anaesthesia care.pdf227,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD