Title: Srovnání vybraných principů smluv dle českého a anglického práva
Other Titles: Principles governing Czech and English contract law
Authors: Klimešová, Iveta
Referee: Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43247
Keywords: principy smluvního práva;anglické právo;vznik smlouvy;předsmluvní odpovědnost;protiplnění
Keywords in different language: principles of contract law;english law;creation of the contract;pre-contractual liability;consideration
Abstract: Tato práce se zabývá základními principy, které ovládají české a anglické smluvní právo a na jejich základě provádí komparaci smluvního práva obou právních řádů. Značná část práce se věnuje popisu kontraktačního procesu, v jehož rámci popisuje jednotlivé smluvní principy. Další se část práce zabývá principem protiplnění, jež tvoří v anglickém právu jednu z podmínek vzniku smlouvy. V českém právu je tento princip dovozen pro určité případy judikaturou. Poslední část práce se věnuje institutu předsmluvní odpovědnosti, jež byl do českého právního řádu explicitně zakotven občanským zákoníkem. V anglickém právu není předsmluvní odpovědnost výslovně upravena, avšak soudní praxe vyvinula dva instituty, které s předsmluvní odpovědností souvisí. Jedná se o tzv. promissory estoppel a misrepresentation.
Abstract in different language: This thesis deals with the basic principles that govern Czech and English contract law and on their basis compares the contractual rights of both legal systems. Much of the work is devoted to the description of the contracting process, in which it describes the individual contractual principles. The next part of the thesis deals with the principle of consideration, which is one of the conditions in English law for the creation of a contract. In Czech law, this principle is derived by case law for certain cases. The last part of the thesis is devoted to the institute of pre-contractual liability, which was explicitly enshrined in the Czech legal system by civil law. Under English law, pre-contractual liability is not expressly provided for, although case law develops two institutes which are pre-contractual. This is the so-called promissory estoppel distortion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimesova Iveta.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Klimesova.pdfPosudek oponenta práce72,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Klimesova.pdfPrůběh obhajoby práce252,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.