Title: Úřední jazyk na úřadě a jazyková kultura úřadu
Other Titles: Official language in the office and language culture of the office
Authors: Jonášová, Simona
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43289
Keywords: veřejná správa;úřad;úředník;úřední jazyk;jazyková kultura;cizinec;evropská unie
Keywords in different language: public administration;office;officer;official language;language culture;foreigner;european union
Abstract: Cílem této práce je nastínit vývoj veřejné správy na území České republiky, která úzce souvisí s vývojem úředního jazyka. Práce se věnuje, jak postavení úředního jazyka v Česku, tak ve spojitosti s Evropskou unií. Dále jsou v práci kapitoly, které se zabývají vývojem češtiny a jazykové vybavenosti úředníků.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to outline the development of public administration in the Czech Republic, which is closely related to the development of the official language. The thesis deals with both the position of the official language in the Czech Republic and in connection with the European Union. There are also chapters in this thesis, that deal with the development of Czech and the language skills of officials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jonasova Simona.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Jonasova BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce655,88 kBAdobe PDFView/Open
Jonasova BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce745,23 kBAdobe PDFView/Open
Jonasova BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce294,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.