Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorManlíková, Nikola
dc.contributor.refereeZahradníková Radka, Doc. JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
dc.date.accepted2021-5-24
dc.date.accessioned2021-05-31T13:41:40Z-
dc.date.available2020-3-31
dc.date.available2021-05-31T13:41:40Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier85007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43360
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hromadnými žalobami. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do čtyř po sobě jdoucích kapitol. Nejprve je v této práci představen koncept hromadných žalob s poukazem na jejich účel a výhody, ale také představení argumentů hovořících o možných rizicích, která s sebou hromadné žaloby přinášejí a možnosti jejich zneužití. Dále je popsán a rozveden rozdíl mezi jednotlivými druhy hromadných žalob. Pro náležité uchopení problematiky je stručně shrnuta globální i česká historie tohoto instrumentu s poukazem na jeho vznik a vývoj. V následující části této práce je přiblížena současná legislativní situace v České republice. Pozornost je věnována současnému využití tohoto procesního institutu v různých částech světa s důrazem na představení hromadných žalob v evropských státech a hromadných žalob ve světle právního řádu Spojených států. Dále je představen vývoj legislativy na úrovni Evropské unie. V poslední kapitole jsou popsány a hodnoceny aktuální legislativní návrhy v České republice.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthromadná žalobacs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjecthromadné řízenícs
dc.subjectkolektivní ochrana právcs
dc.titleHromadné žalobycs
dc.title.alternativeClass actionsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with class actions. Apart from the introduction and conclusion, the work is divided into four consecutive chapters. In the beginning, the concept of class actions is introduced with references to their purpose and benefits. Arguments about the possible risks that come with class actions and the possibilities of their abuse are also discussed. Next, the difference between the various types of class actions is described and explained. In order to properly grasp the issue, the global and Czech history of this instrument is briefly summarized with reference to its origin and development. This is followed by approaching the current legislative situation in the Czech Republic. Attention is paid to the current use of this procedural institute in various parts of the world with emphasis on the presentation of class actions in European states and class actions in light of the United States legal order. In the latter part of this work, the legislative development at the European Union level is presented. In the last chapter, the current legislative proposals are described and evaluated. The aim of these proposals is to introduce legal regulation of class actions in the Czech Republic.en
dc.subject.translatedclass actionen
dc.subject.translatedcivil procedureen
dc.subject.translatedcollective proceedingsen
dc.subject.translatedcollective protection of rightsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HROMADNE ZALOBY FINAL.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Manlikova.pdfPosudek vedoucího práce81,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Manlikova.pdfPosudek oponenta práce89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Manlikova.pdfPrůběh obhajoby práce252,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.