Title: Občanská participace ve veřejné správě
Other Titles: Citizens participation in public administration
Authors: Kaslová, Denisa
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43388
Keywords: občanská participace;veřejná správa;politická práva;občanská společnost;obec;petice;referendum;volby;město rokycany;město strakonice
Keywords in different language: citizens participation;public administration;political rights;civic society;municipality;petition;referendum;elections;town of rokycany;town of strakonice
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o občanské participaci ve veřejné správě. Nejprve se tato práce věnuje vymezení základních pojmů, kterými jsou pojmy občanská participace, občan, občanská společnost, veřejná správa, dobrá správa, volby, referendum a e-participace. Další kapitola této práce je věnována občanské participaci na činnosti veřejné správy v České republice, kde jsou rozebrána jednotlivá politická práva související s touto problematikou. Pozornost je věnována i občanské participaci výhradně na krajské a místní úrovni a ostatním vybraným možnostem občanské participace. V závěru práce je vymezena občanská participace ve vybraných městech Rokycany a Strakonice, kde je tato participace srovnána z hlediska volební účasti ve všech konaných volbách v České republice, dále z hlediska referend, petic, využívání práva na informace a účasti občanů na zasedáních zastupitelstev těchto měst.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with citizens participation in public administration. Firstly, this work is devoted to limiting fundamental terms such as citizens participation, citizen, civil society, public administration, good administration, elections, referendum and e-participation. Next chapter of this work is devoted to citizens participation in activities of public administration in the Czech republic. There is a description of political rights related to this problematics. Attention is also devoted to the citizens participation at regional and municipal level and also to the other chosen posibilities of participation. Finally, there are specified citizens participation in chosen municipalities Rokycany and Strakonice. Participation in these municipalities is compared with respect to voter turnout in all elections in the Czech republic, then with respect to referendum, petitions, using of right to information and attendence of citizens at municipal council in these municipalities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File SizeFormat 
DP-KaslovaDenisa.pdf798,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.