Title: Odchylky obecné úpravy řízení o přestupcích od obecné úpravy správního řízení
Other Titles: Differences between the general legislation of the proceedings of offences and the general legislation of the administrative proceedings.
Authors: Mařík, Ondřej
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Henych Václav, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43467
Keywords: přestupek;správní trestání;přestupkové řízení;správní řízení;zásady přestupkového řízení;právo na spravedlivý proces;odchylky;vztah speciality;trestní pravomoc
Keywords in different language: offence;administrative punishment;offence proceedings;administrative proceedings;principles of administrative offence proceedings;right to a fair trail;difference;lex specialis principle;criminal jurisdiction
Abstract: Diplomová práce na téma "Odchylky obecné úpravy řízení o přestupcích od obecné úpravy správního řízení", se zabývá procesní úpravou přestupkového práva. Cílem práce je vyhledat, porovnat a právně analyzovat odchylky přestupkového řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich od standardní úpravy správního řízení dle správního řádu. V diplomové práci je rovněž pojednáno o vztahu těchto dvou právních předpisů. Práce využívá komparativní metody k tomu, aby na základě přímého porovnání příslušných ustanovení obou zákonů, podala výklad o účelu a důsledcích aktuální právní úpravy přestupkového řízení. Tato hlavní materie diplomové práce je doplněna analýzou procesních zásad správního trestání, jelikož právě v těchto specifických zásadách, lze najít hlavní důvody, proč je oblast správního trestání tak zásadně odlišena od obecného správního řízení. V diplomové práci je pro snadnější orientaci postupováno systematicky dle znění části třetí přestupkového zákona.
Abstract in different language: The diploma thesis on the topic "Differences between the general legislation of the offence proceedings and the general legislation of the administrative proceedings" deals with the procedural regulation of the offence law. The aim of the thesis is to find, compare and legally analyze differences of offence proceedings according to Act No. 250/2016 Coll., on Liability for Administrative Violations and Relating Proceedings from the standard legislation of the administrative proceedings according to the Code of Administrative Procedure. The diploma thesis also discusses the relatio between these two legal regulations. The thesis uses comparative methods to give an explanation of the purpose and consequences of the current legal regulation of the offence proceedings on the basis of a direct comparison of the relevant provisions of both laws. This main subject of the diploma thesis is supplemented by an analysis of the procedural principles of administrative punishment, because it is in these specific principles that one can find the main reasons why the area of administrative punishment is so fundamentally different from general administrative proceedings. In the diploma thesis, the wording of the third part of Act No. 250/2016 Coll. is systematically followed for easier orientation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
odchylky_obecne_upravy_rizeni_o_prestupcich_od_obecne_upravy_spravniho_rizeni.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
DP- Marik-Malast.pdfPosudek vedoucího práce48,09 kBAdobe PDFView/Open
DP-Marik-Henych.pdfPosudek oponenta práce41,79 kBAdobe PDFView/Open
DP-Marik-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce508,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.