Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPlachtová, Kateřina
dc.contributor.refereeStejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.refereeHoráček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-2-24
dc.date.accessioned2021-05-31T13:43:03Z-
dc.date.available2020-11-11
dc.date.available2021-05-31T13:43:03Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-11-12
dc.identifier86848
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43542
dc.description.abstractTématem předkládané rigorózní práce je právní ochrana zvířat proti týrání. Ta se nejprve zabývá rozborem základních pojmů, následuje výčet pramenů právní úpravy. Dále jsou rozebrána a na praktických příkladech demonstrována jednání, která jsou považována za týrání zvířat. Práce se postupně zabývá právními nástroji, které právní rád poskytuje pro ochranu zvířat při jejich usmrcování, přepravě, veřejných vystoupeních. Je rozebrána i ochrana zvířat podle účelu chovu - hospodářských zvířat, pokusných zvířat a zvířat v zájmových chovech, na které se práce zaměřuje. V rámci této podkapitoly byla uceleně zmapována a rozebrána problematika množíren a byly také navrhnuty změny prováděcích vyhlášek k zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Práce se zaobírá správněprávní a následně novou trestněprávní ochranou zvířat. Současně byla provedena komparace tuzemské úpravy se slovenskou právní úpravou v oblasti ochrany zvířat.cs
dc.format160 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectochrana zvířatcs
dc.subjecttýrání zvířatcs
dc.subjectpráva zvířatcs
dc.subjectmnožírnacs
dc.subjectsprávní právocs
dc.subjecttrestní právocs
dc.titlePrávní ochrana zvířat proti týránícs
dc.title.alternativeLegal protection of animals against crueltyen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the submitted rigorous thesis is the legal protection of animals against cruelty. First, it deals with the analysis of basic concepts, followed by a list of sources of legislation. Furthermore, actions that are considered to be animal cruelty are analyzed and demonstrated on practical examples. The thesis gradually deals with the legal instruments that the legal system provides for the protection of animals during killing, transport, public performance. It also discusses the protection of animals according to the purpose of husbandry - livestock, experimental animals and pet animals, on which the work focuses. Within this subchapter, the issue of breeding was comprehensively mapped and analyzed, and amendments to the implementing decrees to the Act on the Protection of Animals against Cruelty were also proposed. The thesis deals with the administrative and then with the new criminal law protection of animals. At the same time, a comparison of domestic legislation with the Slovakian legislation was made in the field of animal protection.en
dc.subject.translatedanimal protectionen
dc.subject.translatedanimal crueltyen
dc.subject.translatedanimal rightsen
dc.subject.translatedpuppy millen
dc.subject.translatedadministrative lawen
dc.subject.translatedcriminal lawen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace Pravni ochrana zvirat proti tyrani, Mgr. Katerina Plachtova, 2020.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
rigo Plachtova-op-Stejskal.docxPosudek vedoucího práce17,86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
rigo Plachtova-op-Horacek .docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Rigo-Mgr. Plachtova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce548,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.