Název: Kompenzační cvičení u hokejistů
Další názvy: Compensatory exercise for hockey players
Autoři: Kučera, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Ryba Lukáš, Mgr.
Oponent: Kott Otto, MUDr. CSc.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43567
Klíčová slova: lední hokej;kompenzační cvičení;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: ice hockey;compensatory exercises;prevention
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na kompenzační cvičení v ledním hokeji. V teoretické části opisuje historii a dnešní moderní styl tohoto oblíbeného sportu. Samostatná kapitola je věnována kompenzačním cvičením včetně odborné literatury ze zahraničí. Pro praktickou část byly vypracovány dva dotazníky, které byly poslány vybraným hráčům. K těmto dotazníkům jsem posléze stanovil cíle a hypotézy. Hypotézy byly zhodnoceny s výsledky z dotazníků a vše bylo porovnáno společně se zahraniční literaturou. Tato práce ukazuje časté využití těchto cvičení v České republice, ale je chybně nahrazena preventivním cvičením a název zůstává stejný. Zahraniční kluby již mají pokročilé myšlení a studují preventivní cvičení, které zabrání vzniku zranění.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on compensatory exercises in ice hockey. The theoretical part describes the history and today's modern style of this popular sport. A separate chapter is devoted to compensatory exercises, including professional literature from abroad. For the practical part, two questionnaires were created, which were sent to selected players. I then set goals and hypotheses for these questionnaires. The hypotheses were evaluated with the results of questionnaires and everything was compared together with foreign literature. This work shows the frequent use of these exercises in the Czech Republic, but is incorrectly replaced by preventive exercises and the name remains the same. Foreign clubs already have advanced thinking and are studying preventive exercises to prevent injuries
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, posledni verze.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce322,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucera - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce414,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/43567

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.