Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaisová Eva, PhDr.
dc.contributor.authorHeppnerová, Adéla
dc.contributor.refereeTihelková Alice, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-31
dc.date.accessioned2021-05-31T22:10:20Z-
dc.date.available2020-6-4
dc.date.available2021-05-31T22:10:20Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier84859
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43571
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se současnou anglickou obchodní korespondencí a překladem administrativního stylu. Tyto teoretické znalosti jsou propojeny s praktickými ukázkami obchodní korespondence a jejich překladem z anglického do českého jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se tato práce zabývá dvěma nejpoužívanějšími typy obchodní korespondence, konkrétně tedy korespondencí dopisovou a e-mailovou. Práce se zaměřuje na historii této korespondence, výhody a nevýhody jejího použití a pozornost je věnována také předepsané struktuře. Následně se práce zabývá jazykem, jenž je pro účely obchodní korespondence vhodný a zmíněny jsou tak například rozdíly mezi formální a neformální angličtinou, či stylistické rozdíly mezi anglickou a českou obchodní korespondencí. V závěru se teoretická část věnuje konkrétním typům obchodních zpráv a charakteristice překladu administrativního stylu. V praktické části této práce se nachází překlad dvanácti anglických e-mailů, pocházejících od anonymních společností, společně s překladatelským komentářem a glosářem, který obsahuje obchodní terminologii. Překladatelský komentář se skládá z makroanalýzy a mikroanalýzy, ve které jsou přeložené e-maily analyzovány a to jak z hlediska překladatelského, tak z hlediska použitého jazyka. Důraz je kladen také na to, zda jsou dodržena předepsaná pravidla pro psaní obchodní korespondence, která jsou zmíněna v teoretické části této práce.cs
dc.format62 s. (120 066 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobchodní korespondencecs
dc.subjectobchodní terminologiecs
dc.subjectdopiscs
dc.subjecte-mailcs
dc.subjectadministrativní stylcs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectmakroanalýzacs
dc.subjectmikroanalýzacs
dc.subjectglosářcs
dc.titleCharakteristika současné obchodní korespondence a překlad vybraných ukázek do češtinycs
dc.title.alternativeCharacteristics of current business correspondence and translation of selected examples into Czechen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor's thesis is to acquaint readers with current English business correspondence and translation of administrative style. This theoretical knowledge is interconnected with practical examples of business correspondence and their translation from English into Czech. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the two most used types of business correspondence, namely letter and e-mail correspondence. The thesis focuses on the history of these correspondences, advantages and disadvantages of their use and attention is also paid to the prescribed structure. Subsequently, the thesis deals with a language that is suitable for the purposes of business correspondence so the differences between formal and informal English, or stylistic differences between English and Czech business correspondence are mentioned. Finally, the theoretical part mentions specific types of business reports and the characteristics of the translation of the administrative style. The practical part of this thesis includes a translation of twelve English e-mails from anonymous companies, together with a translation commentary and a glossary that contains business terminology. The translation commentary consists of a macroanalysis and a microanalysis, in which the translated e-mails are analyzed, both in terms of translation and in terms of the language used. Emphasis is also put on whether the prescribed rules for writing business correspondence, which are mentioned in the theoretical part of this work, are observed.en
dc.subject.translatedbusiness correspondenceen
dc.subject.translatedbusiness terminologyen
dc.subject.translatedletteren
dc.subject.translatede-mailen
dc.subject.translatedadministrative styleen
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedmacroanalysisen
dc.subject.translatedmicroanalysisen
dc.subject.translatedglossaryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Adela Heppnerova.pdfPlný text práce753,89 kBAdobe PDFView/Open
Heppnerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce648,24 kBAdobe PDFView/Open
Heppnerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce516,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.