Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of the economic situation of the company
Authors: Jirsová, Veronika
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Zahradníčková, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4374
Keywords: finanční analýza;poměrové ukazatele;predikční modely;stavebnictví
Keywords in different language: financial analysis;proportional ratio;predicate models;building industry
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci stavební společnosti STAWO Přeštice, s.r.o. pomocí finanční analýzy. Jsou zde obsaženy základní údaje společnosti a informace o stavebním odvětví. Dále je popsána finanční analýza, její základní metody, zdroje, ze kterých čerpá a její uživatelé. Finanční analýza společnosti STAWO Přeštice s.r.o. je provedena pomocí poměrových ukazatelů, analýzy čistého pracovního kapitálu a predikčních modelů. Součástí poměrové analýzy jsou ukazatele rentability, zadluženosti, aktivity a likvidity. Na základě zhodnocení ekonomické situace společnosti jsou navržena možná opatření ke zlepšení její ekonomické situace.
Abstract in different language: The aim of this bachelor´s work is to evaluate economical situation of building company STAWO Přeštice, s.r.o. using financial analysis. There are the basic company features included as well as information about building industry in general. Additionally, there is a detailed description of financial analysis with its basic methods, sources which it gains from and its users. Financial analysis of the company STAWO Přeštice, s.r.o. is done by means of proportional ratio, analysis of net working capital and predicate models. There are features of profitability, indebtedness, activity and liquidity as a part of ratio analysis. According to the evaluation of the company economical situation, possible arrangements how to improve it were suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jirsova Veronika, 2012.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_jirsovaV_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
BP_jirsovaV_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_jirsova.PDFPrůběh obhajoby práce205,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.