Title: Československé pohraniční pásmo a jeho ochrana v úseku hranice se Spolkovou republikou Německo v letech 1961-1989
Authors: Topinková, Zuzana
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43746
Keywords: pohraniční stráž;elektronická ochrana hranice;československá hranice;pohraniční pásmo;pohraničí;radiotechnické vojsko;poledník;čerchov;velký zvon;havran;dyleň;tamara;ramona;kopáč;pasivní sledovací systémy;elektronická válka
Keywords in different language: border guards;electronic border protection;czechoslovak border;border zone;border area;radiotechnical army;passive surveillance systems;electronic warfare
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na ochranu československého pohraničí v úseku se Spolkovou republikou Německo v letech 1961-1989. Cílem předkládané práce je analyzovat stav pohraničních pásem, organizaci Pohraniční stráže a radiotechnického vojska. Obě složky plnily klíčovou roli v ochraně státu, přesto měla každá z nich jiný úkol. Radiotechnické vojsko monitorovalo pasivním sledovacím systémem nepřítele za hranicí. Důležitými prvky v ochraně hranice byly radiotechnické pátrače umisťované na vysoko položených stanovištích elektronické ochrany státu.
Abstract in different language: The thesis focuses on the protection of the Czechoslovak border area in the section with the Federal Republic of Germany in the years 1961-1989. The aim of the present thesis is to analyze the state of the border zones, the organization of the Border Guard and the radio-technical orces. Both forces played a key role in the protection of the state, yet each had a different task. The radiotechnical troops monitored the enemy across the border with a passive surveillance system. Radio-technical searchers, placed at high-altitude electronic state protection sites, were important elements in protecting the border.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Topinkova.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Topinkova - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce675,58 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova DP - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce960,95 kBAdobe PDFView/Open
Topinkova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce455,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.