Title: Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti
Other Titles: Business plan of the company on the basis of active marketing activity
Authors: Slabý, Jan
Advisor: Januška, Martin
Referee: Bultas, Miloslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4418
Keywords: marketingové nástroje;obchodní plán;zakázka;podíl na trhu;polygrafický průmysl
Keywords in different language: marketing instruments;business plan;contract;market share;printing industry
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na marketingové aktivity spojené s obchodním plánem společnosti PBtisk, s.r.o. Teoretická a praktická část se v rámci bakalářské práce prolínají. Teoretická část obsahuje základní informace o společnosti a hlavní tendence, které ovlivňují knižní polygrafický průmysl. Praktická část popisuje finanční situaci společnosti, která je ilustrována pomocí vybraných poměrových ukazatelů likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. Aplikuje postavení společnosti na knižním polygrafickém trhu v letech 2007 až 2009 pomocí vybraných ukazatelů u neperiodických publikací. Zároveň je provedena kalkulace konkrétní zakázky. Výstupem bakalářské práce je firemní podíl na trhu společně se zjištěnými tržními trendy, obchodní plán s marketingovým rozpočtem za rok 2011, definovaný cílový segment zákazníků, výrobní situace firmy na základě sledované zakázky a nalezení možných vylepšení pro firmu PBtisk, s.r.o. se zaměřením na konkurenceschopnost.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on marketing activities associated with business plan of PBtisk, Ltd. The theoretical and the practical part of bachelor thesis overlap. The theoretical part contains basic information about the company and the main trends, which influence book printing industry. The practical part describes financial analysis of the company illustrated by selected financial indicators of liquidation, debt, activity and profitability. This part also apply company position of the book printing market for the years from 2007 to 2009 by selected indicators of non-periodical publications. Calculation of specific contract is also performed. Output of this bachelor´s thesis is market share of the company together with the identified market trends, business plan with marketing budget for 2011, defined target customer segment, production situation of the company based on the monitoring of contract and the discovery of possible improvements for PBtisk, Ltd with focus on competitiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektronicka verze BP, FEK ZCU, 2012, Jan Slaby.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
BP_slaby_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_slaby_OP.PDFPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
BP_slaby.PDFPrůběh obhajoby práce125,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.