Title: Generování akceptačních testů
Other Titles: Generating of acceptance tests
Authors: Poubová, Jitka
Advisor: Herout Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Daněk Jakub, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44776
Keywords: testování;akceptační testy;robot framework;java;tbuis
Keywords in different language: testing;acceptance tests;robot framework;java;tbuis
Abstract: Práce se zabývá experimentováním v oblasti automatizovaného generování akceptačních testů. Jako System Under Test (SUT) je využíván projekt Testbed University Information System (TbUIS), který byl vytvořen právě za účelem vyvíjení a ověřování nových testovacích metod. Diplomová práce navazuje na práci Akceptační testování v projektu TbUIS, ve které byla manuálně napsána sada akceptačních testů pro nástroj Robot Framework. Náplní této práce je automatizovaně generovat akceptační testy pro nástroj Robot Framework a následně porovnat jejich výsledky s výsledky již manuálně vytvořené sady akceptačních testů. Cílem práce je na reálné aplikaci experimentálně ověřit, zda je možné vygenerovat srovnatelně kvalitní sadu akceptačních testů automaticky.
Abstract in different language: This thesis is focused on experimenting with automatized generation of acceptance tests. As System Under Test (SUT) is used Testbed University Information System (TbUIS) project which has been made especially for the purpose of development and verification of new testing methods. Master thesis follows thesis Acceptance testing in project TbUIS in which a set of manually written acceptance tests for Robot Framework has been created. This thesis' content is composed of automatized generation of acceptance tests for Robot Framework and then comparison of generated tests' results with results of manually written set of acceptance tests. The aim of this thesis is to experimentally verify on a real application if it is possible to automatically generate set of acceptance tests of comparable quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Poubova.pdfPlný text práce683,57 kBAdobe PDFView/Open
A19N0043Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce501,79 kBAdobe PDFView/Open
A19N0043Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce46,62 kBAdobe PDFView/Open
A19N0043Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce213,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.