Title: Porovnávací analýza vybraných objektů se závěrečným posouzením vhodnosti použitých metod a výsledků
Authors: Morávek, Tomáš
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44786
Keywords: analýza objektů;porovnání objektů;plzeňský kraj;sbra;ekonomický ukazatel;sociální ukazatel;životnost;statika;provozní náklady;investice;studie;projektová dokumentace
Keywords in different language: building analysis;comparison of objects;pilsen region;sbra;economic indicator;social indicator;durability;static;operating cost;investment;study;project documentation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá a analyzuje tři vybrané objekty ve vlastnictví Plzeňského kraje. U všech vybraných objektů má dojít anebo dojde buď k výstavbě novostavby objektu stejné potřeby anebo k rekonstrukci původního objektu. Cílem práce je proto u vybraných objektů přezkoumat vhodnost výstavby novostavby objektu s původním účelem stavby anebo vhodnost rekonstrukce či jiné stavební úpravy stávajícího objektu. Do analýzy vstupuje několik kritérií podle, kterých se v závěru práce dopracuji ke konečnému posouzení vhodnosti varianty. Hlavními hodnotícími kritérii budou např. regionální ukazatel, provozní náklady stavby, účelovost stavby, ekonomické ukazatele, stávající stav budovy z pohledu životnosti a statického posouzení, politický ukazatel, sociální ukazatel a měnící se požadavky na služby v čase. Vyhodnocení s konečným závěrem budoucího stavu je pak určen bodovým hodnocením za jednotlivá kritéria. U jedné stavby je použito pro porovnání vyhodnocení za pomocí pravděpodobnostní metody SBRA (Simulation - based reliability assessment).
Abstract in different language: This thesis analyses three selected buildings owned by the Pilsen region. All of the selected buildings will be reconstructed or there will be built a new building of the same character and purpose of use. This work aims to examine the suitability of construction of a new building with the original purpose or the suitability of reconstruction or other building modifications of an existing building. Several criteria are entering into the analysis, according to which I will determine the final assessment of the suitability of each variant. The main evaluation criteria will be, for example, the regional indicator, operating costs of the construction, purpose of the building, economic indicator, the current state of the building in terms of durability and static assessment, political indicator, social indicator, and changing service requirements over time. The evaluation and the conclusion of the future state are then determined by the point evaluation of the individual criteria. For one of the constructions, I use the probability method SBRA (Simulation - based reliability assessment) to compare the evaluations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Tomas Moravek_odevzdani.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
Moravek_vedouci.docxPosudek vedoucího práce18,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Moravek_oponent.docxPosudek oponenta práce16,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Moravek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce221,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.