Title: Bad civil society jako forma občanské společnosti
Other Titles: Bad civil society
Authors: Susedková, Veronika
Advisor: Strnadová, Lenka
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4613
Keywords: občanská společnost;špatná občanská společnost;regulace občanské společnosti;neziskové organizace;terorismus;pravicový extremismus;hate speech;hate crime;Dělnická strana sociální spravedlnosti;Rómové;sociální vyloučení;lidská práva;Robert Putnam;Nancy Rosenblum;John Rawls;Michael Walzer;Michael Edwards
Keywords in different language: civil society;bad civil society;regulation of civil society;non-governmental organisations;NGOs;terrorism;right-wing extremism;hate speech;hate crime;Workers´ Party of Social Justice;Roma;social exclusion;human rights;Robert Putnam;Nancy Rosenblum;John Rawls;Michael Walzer;Michael Edwards
Abstract: V své diplomová práci zabývající se špatnou občanskou společností realizuji nejen analýzu tohoto fenoménu z teoretického a empirického úhlu pohledu, ale zároveň se také snažím zvýšit povědomí a zájem o toto téma, které je v akademické literatuře do značné míry opomíjeno. Současně se snaží upozornit, že je třeba mít na paměti, že "dobrá" občanská společnost přináší mnoho pozitivních prvků. (Nejen) analytický přístup k občanské společnosti by se měl vyhnout zevšeobecňování, ale také idealizaci. Záměry práce jsou naplněny s pomocí analýzy, která je realizována z teoretické i praktické perspektivy. Text nejprve rozebírá občanskou společnost obecně - různé ideologické a teoretické přístupy přispívají k identifikaci vhodného pojetí občanské společnosti, které jsem vytvořila a použila pro rozbor špatné občanské společnosti jako takové. Stěžejní částí práce je analýza špatné občanské společnosti. Vytvořením definice zodpovídám otázku co vlastně špatná občanská společnost je, dále identifikuji některé z možných příčin vzniku a rozvoje špatné občanské společnosti. Empirická analýza představuje konkrétní projevy špatné občanské společnosti - "hate speech", terorismus a pravicový extremismus - zasazené do kontextu různých politických systémů, což dokresluje specifické reakce jednotlivých států na projevy špatné občanské společnosti. Dále jsou představeny možnosti jak limitovat špatnou občanskou společnost pomocí preventivních i legislativních opatření. Všeobecnou analýzu rozšiřuje případová studie z prostředí české špatné občanské společnosti, kdy se soustřeďuji především na dva hlavní "prvky/aktéry" společenského konfliktu - pravicový extremismus (především reprezentovaný Dělnickou stranou) a Romskou menšinu. Případová studie rozšiřuje záběr teoretické analýzy, rozebírá hlouběji specifické příčiny vzniku a rozvoje špatné občanské společnosti v České republice a zabývá se nejčastější obětí jejích aktivit. Tato diplomová práce si neklade za cíl vytvoření všeobecně platného teoretického konceptu. Objasňuje fenomén špatné občanské společnosti v jasně vymezených podmínkách konkrétních liberálně demokratických západních států. Teoretická analýza je vhodným nástrojem pro analýzu špatné občanské společnosti v liberálně demokratickém prostředí a zároveň má sloužit jako odrazový můstek pro další pojednání o tomto fenoménu, která se mohou soustředit na jednotlivé prvky či rysy špatné občanské společnosti v jiném prostředí či jiném časovém horizontu.
Abstract in different language: This thesis attempts to address the issue of bad civil society, from both theoretical and practical perspectives, and also aims at drawing attention to this topic as it is considerably neglected within the academic discussion. At the same time, I emphasise that activities of "good" civil society imply many positive "goods" therefore the analytical approach towards civil society should neither idealise nor generalise. The aims of this thesis are fulfilled through both theoretical and practical analysis. Firstly, civil society is addressed in general. Several ideological and theoretical approaches contribute to the identification of the conception which is suitable for the bad civil society analysis. This analysis then constitutes the key part of the thesis - the definition I have created answers the question what bad civil society actually is, some of the sources of bad civil society are identified as well. The empirical analysis presents specific forms of the embodiment of bad civil society - hate speech and hate crime, terrorism and right-wing extremism. They are contextualised within diverse political systems; this also helps to identify different approaches the states have applied towards bad civil society. Further are also mentioned the ways - informal, preventive, ex-post, enforcement - in which bad civil society can be limited. The general analysis is broadened by the case study from the Czech environment. Mainly the main actors are observed - right-wing extremists and the Romani minority. This thesis does not aim at the establishment of the unconditionally valid theory but rather at an analysis of bad civil society phenomenon within defined boundaries. The theoretical analysis can serve as a point of departure for further research which can concentrate on specific issues within different time span, area or political system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Susedkova, DP, Spatna obcanska spolecnost, Bad civil society, 2012.pdfPlný text práce764,98 kBAdobe PDFView/Open
Susedkova_ved DP.docxPosudek vedoucího práce41,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Susedkova_DP_POL_opo.pdfPosudek oponenta práce461,26 kBAdobe PDFView/Open
Susedkova.pdfPrůběh obhajoby práce226,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.