Title: Úloha mezinárodní smlouvy a mezinárodniho obyčeje jakožto základních pramenů soudobého mezinárodního práva veřejného
Other Titles: The Task of Treaty and Custom as Fundamental Sources of Contemporary Public International Law
Authors: Mošna, Marek
Advisor: Kopal, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5159
Keywords: mezinárodní smlouvy;mezinárodní obyčej;mezinárodní právo veřejné
Keywords in different language: international contracts;public international law;international custom;international treaty
Abstract: V první řadě se práce zabývá obecnými východisky, především vztahem pravidla mezinárodního práva veřejného a jeho pramene. Dále pojednává o samotných pramenech. Pojem prameny se zde chápe jako polysém a důraz je kladen především na prameny formální. Poté následují pasáže věnující se oběma základním formálním pramenům - smlouvě a obyčeji - včetně procesu jejich vzniku. Stručně je popsána také kodifikace a pokrokový rozvoj mezinárodního práva veřejného. Mezinárodní smlouva a mezinárodní obyčej jsou potom porovnány a podává se, kterak se vzájemně ovlivňují. Závěrem je řešena otázka hierarchie mezi oběma základními prameny.
Abstract in different language: Firstly, this writing deals with general foundations, especially with relationship between rules and sources of public international law. Next, it discusses the sources themselves. The term sources is a homonyme and in this work the formal sources are emphasized. The description of both fundamental formal sources - treaty and custom, including the process of their formation follows. Briefly are described the codification and the progressive devlopement of the public international law. The qualities of international treaties and international customa are compared then and the way in wich they infuences one another is pointed out. Finally, the question of some kind of hierarchy between them is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_cela.pdfPlný text práce715,17 kBAdobe PDFView/Open
MOsna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce932,57 kBAdobe PDFView/Open
Mosna-oponent.pdfPosudek oponenta práce794,55 kBAdobe PDFView/Open
Mosna.pdfPrůběh obhajoby práce723,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.