Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopal, Vladimír
dc.contributor.authorMošna, Marek
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:36:29Z
dc.date.available2011-07-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:36:29Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier49039
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5159
dc.description.abstractV první řadě se práce zabývá obecnými východisky, především vztahem pravidla mezinárodního práva veřejného a jeho pramene. Dále pojednává o samotných pramenech. Pojem prameny se zde chápe jako polysém a důraz je kladen především na prameny formální. Poté následují pasáže věnující se oběma základním formálním pramenům - smlouvě a obyčeji - včetně procesu jejich vzniku. Stručně je popsána také kodifikace a pokrokový rozvoj mezinárodního práva veřejného. Mezinárodní smlouva a mezinárodní obyčej jsou potom porovnány a podává se, kterak se vzájemně ovlivňují. Závěrem je řešena otázka hierarchie mezi oběma základními prameny.cs
dc.formatX s., 121 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmezinárodní smlouvycs
dc.subjectmezinárodní obyčejcs
dc.subjectmezinárodní právo veřejnécs
dc.titleÚloha mezinárodní smlouvy a mezinárodniho obyčeje jakožto základních pramenů soudobého mezinárodního práva veřejnéhocs
dc.title.alternativeThe Task of Treaty and Custom as Fundamental Sources of Contemporary Public International Lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedFirstly, this writing deals with general foundations, especially with relationship between rules and sources of public international law. Next, it discusses the sources themselves. The term sources is a homonyme and in this work the formal sources are emphasized. The description of both fundamental formal sources - treaty and custom, including the process of their formation follows. Briefly are described the codification and the progressive devlopement of the public international law. The qualities of international treaties and international customa are compared then and the way in wich they infuences one another is pointed out. Finally, the question of some kind of hierarchy between them is discussed.en
dc.subject.translatedinternational contractsen
dc.subject.translatedpublic international lawen
dc.subject.translatedinternational customen
dc.subject.translatedinternational treatyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_cela.pdfPlný text práce715,17 kBAdobe PDFView/Open
MOsna - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce932,57 kBAdobe PDFView/Open
Mosna-oponent.pdfPosudek oponenta práce794,55 kBAdobe PDFView/Open
Mosna.pdfPrůběh obhajoby práce723,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.