Title: Žena ve vedoucí pozici
Other Titles: Woman in leadership
Authors: Blahníková, Silvie
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7054
Keywords: gender;genderové vztahy;předsudky;genderové role;genderová nerovnost;bariéry;skleněný strop;skleněný útes;tokenismus;podpora žen manažerek
Keywords in different language: gender;gender relationships;prejudices;gender roles;gender inequality;barriers;glass ceiling;glass cliff;tokenism;support of women manageresses
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice týkající se žen ve vedoucí pozici, konkrétně jejich karierního postupu a bariér s ním souvisejících. Celá řada překážek, které znesnadňují ženám cestu k profesnímu vrcholu je založena především na předsudcích a stereotypech, které jsou ve společnosti hluboce zakořeněny. Pracovní trh vyhovuje mužům lépe, tudíž chce-li se žena stát úspěšnou manažerkou, musí být dvakrát lepší než muž, aby si svoji pozici vydobyla. Nicméně, usedne-li do vedoucího křesla, nemá zdaleka vyhráno. Diplomová práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje celkem šest kapitol, které na sebe logicky navazují a postupně směřují ke zvolenému tématu. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu, jehož úkolem je zjistit, s jakými bariérami se potýkají jak ženy, tak i muži ve středním managementu s ohledem na panující předsudky a stereotypy. Na základě provedeného výzkumu jsme dospěli k závěru, že i v současné době, kdy jsou si obě pohlaví rovna, má žena skutečně profesní postup těžší než muž, komplikovaný právě předsudky a stereotypy, které, jak se zdá, jen tak z našich myslí nevymizí.
Abstract in different language: The thesis deals with a subject matter concerning women in leadership, specifically their career path and barriers related to it. Most obstacles that make women´s career development more difficult are based especially on prejudices and stereotypes which are deeply established in the society. Labour market seems to be more suitable for men thus if the woman wants to became a successful manager she must be better than man twice to get this position. Nevertheless, being a manager does not mean yet she is lucky. The thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part contains six chapters which are logically related and gradually aim to the chosen topic. The practical part is dedicated to quality research whose task is to find out what barriers women and men in middle management run into with respect to existing prejudices and stereotypes. We came to the conclusion that even nowadays, in times in which both sexes are even, the woman´s career path is more difficult than man´s complicated by just these prejudices and stereotypes that seem not to leave our minds for the present.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Blahnikova.pdfPlný text práce999,17 kBAdobe PDFView/Open
Blahnikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,99 kBAdobe PDFView/Open
Blahnikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce302,73 kBAdobe PDFView/Open
Blahnikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce114,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.