Název: Poruchy příjmu potravy u adolescentů
Další názvy: Eating disorders by adolescents
Autoři: Batková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7055
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;adolescence;příčiny;komorbidita;diagnostika;průběh;důsledky;léčba;terapie;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;adolescence;bulimia;anorexia;etiology;comorbid problems;course;symptoms;consequences;treatment;therapy
Abstrakt: Diplomová práce nese přesný název Poruchy příjmu potravy u adolescentů. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodní kapitole diplomové práce jsme charakterizovali a vymezili poruchy příjmu potravy. Zaměřili jsme se především na dva nejčastější a nejzávažnější syndromy, tj. mentální anorexii a mentální bulimii. Dále jsme zmínili i atypické a nespecifické formy poruch příjmu potravy. První kapitola je následována stručným přiblížením historie těchto poruch. Práce je zaměřena na věkovou skupinu adolescentů, proto jsme považovali za důležité vymezit a popsat toto období a jeho vývojové zvláštnosti. Další část teoretické práce obsahuje etiologii těchto poruch. Zde se zabýváme faktory biologickými, psychologickými, rodinnými, sociokulturními a v neposlední řadě také dietami a hladověním. Práce pokračuje komorbidní problematikou, dále zde najdeme průběh, symptomy a důsledky jak mentální anorexie, tak bulimie. Předposlední kapitola teoretické části uvádí nejrůznější druhy léčby a terapie. Kapitola prevence uzavírá celou teoretickou část. Praktická část je tvořena průzkumem realizovaném na střední odborné škole v Plzni, za pomoci dotazníku EAT-26. Výsledky průzkumu jsou shrnuty v závěrečné kapitole.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis Eating Disorders of Adolescents is divided into two parts - theoretical and practical. Eating disorders are characterized and defined in the introductory chapter of the thesis. We focused mainly on the two most common and most serious syndromes, ie, anorexia nervosa and bulimia. In the same chapter we also mentioned atypical and non-specific forms of eating disorders. The first chapter is followed by a brief history of these diseases. The center of the thesis was the adolescent age group, for this reason we considered it important to define and describe this period and its developmental traits. Another part of the theoretical work includes the etiology of these disorders. This chapter deals with biological, psychological, family, sociocultural factors and last but not least, diets and starvation. In the next part the thesis refers to comorbid problems. Then we described the course, symptoms and consequences of both anorexia and bulimia. The penultimate chapter of this part presents all sorts of treatments and therapies. Prevention chapter closes the theoretical part. The practical part consists of a survey undertaken in secondary school in Pilsen, with the help of a questionnaire EAT-26. The survey results are summarized in the final chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Batkova.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce394,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce388,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7055

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.