Název: Odkládání rodičovství jako sociokulturní fenomén
Další názvy: Postponing parenthood as a sociocultural phenomenon
Autoři: Psutková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7069
Klíčová slova: odkladání rodičovství;prodlužování období bezdětnosti;rodičovství;bezdětnost;nedobrovolná bezdětnost
Klíčová slova v dalším jazyce: parenthood postponing;prolongation of the period of childlessness;parenthood;childlessness;life-long childlessness
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematickou psychosociologického fenoménu odkládání rodičovství. Někdy se také tento jev nazývá jako prodlužování období bezdětnosti. Jako cíl práce bylo zvoleno popsání tohoto fenoménu a objasnění důvodů, proč je stále rozšířenější. V první části práce je věnována pozornost rodině, zejména jejím funkcím a historickým teoriím. Dále je popisován fenomén odkládání rodičovství z pohledu poznatků autorů Sobotkové, Haškové a jiných. V této části je také popsána situace nedobrovolné bezdětnosti, kdy okolnosti jedinci brání být rodičem i přes jeho přání. Pro zmapování situace a analýzu důvodů odkládání rodičovství byl proveden předvýzkum pomocí rozhovorů. Z těchto rozhovorů byly vybrány informace, které byly považovány za klíčové důvody odkládání rodičovství. Tyto informace byly pak dále použity při sestavování kvantitativní metody, dotazníku. Na dotazník odpovídali respondenti české a slovenské, německé, rakouské a švýcarské národnosti. Zhodnocení dotazníku je obsahem čtvrté kapitoly práce. Konečnou částí práce je zhodnocení stanovených hypotéz. Následuje polemika nad neplatnými hypotézami a jejich možné zdůvodnění.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of the psychosociological phenomenon of postponing the parenthood. Sometimes this phenomenon is also called the extension of the period of childlessness. The description of this phenomenon and clarifying the reasons why this is so frequent are the main aims of the thesis. The first part is focused on the family, especially on her functions and historical theories. There is also the description of this phenomenon from the perspective of authors Sobotková, Hašková and others. In this part of the thesis there is also described the situation of the involuntary childlessness when circumstances prevent a man being a parent despite his or her wishes. The research was accomplished by means of interviews, analyzing the situation and the reasons for the postponement of the parenthood. The key information from the interviews that were considered as possible reasons for postponing of parenthood was selected. This information was further used in the questionnaire. Respondents of this survey were Czech, Slovak, German, Austrian and Swiss. The evaluation of the questionnaire is to be found in the fourth chapter. The final part of this thesis is the evaluation of the hypotheses. Finally, there is a chapter handling with the invalid hypotheses and their possible justification to be found in the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tereza Psutkova.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Psutkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Psutkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce391,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Psutkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7069

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.