Title: Zákaz práce dětí - srovnání úpravy ČR s právní úpravou EU
Other Titles: Prohibition of child labor - the legislation of the Czech Republic compared with the legislation of the European Union
Authors: Kimmelová, Sandra
Advisor: Kolaříková, Dana
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7503
Keywords: dětská práce;Evropská unie;Směrnice o ochraně mladistvých pracovníků;zákoník práce;zákon o zaměstnanosti;řízení o povolení výkonu činnosti dítěte;pracovněprávní subjektivita
Keywords in different language: child labour;European union;Directive on protection of young people at work;labour code;employment act;proceeding for permission of performace activities of child;law subjectivity
Abstract: Předmětem práce je srovnání právní úpravy zákazu práce dětí v České republice a Evropské unii ve spojení s reflexí problematiky ve Velké Británii jako dalšího členského státu EU. Budou vysvětleny základní pojmy týkající se zpracovávaného tématu a základní uvedení do dané problematiky z hlediska právní úpravy. Hlavní obsahovou složkou je komparace české a zahraniční právní úpravy a pokus o úvahy de lege ferenda. Jako výzkumná metoda bude užita analýza s cílem komparovat danou problematiku. Cílem diplomové práce je postihnout význam ochranné funkce pracovního práva ve vztahu k dětem a mladistvým a provést systémový přehled.
Abstract in different language: The thesis focuses on the theme of the prohibition of child labor. It deals with work activities of children and working conditions of young employees. The thesis analyzes a legal dimension of the issue. The key point is the comparison of the Czech legislation with the legislation of the European Union.The aim of this thesis is to describe the importance of protective function of labor law in relation to the employment of children and young people and to outline the system´s overview.Standard methodology to be used in the thesis is an analytical method. Based on the acquired knowledge the comparison will be made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pravo - DIPLOMOVA PRACE - verze pro CD.pdfPlný text práce869,18 kBAdobe PDFView/Open
Kimmelova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Kimmelova-2.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Kimmelova Sandra.pdfPrůběh obhajoby práce415,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.