Title: Průzkum image firmy Nelan
Other Titles: Research of image of the company Nelan
Authors: Fialová, Lucie
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Harantová Jelínková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7733
Keywords: image;corporate identity;firemní image;analýza image;sémantický diferenciál
Keywords in different language: image;corporate identity;corporate image;image analysis;semantic differential
Abstract: Předložená práce se zabývá průzkumem image firmy Nelan, s. r. o. V první části práce jsou zpracovány jednotlivé literární zdroje z oblasti image firmy a corporate identity. Dále zde autorka práce popisuje teorii marketingového výzkumu, jeho metod a vyhodnocení. Praktická část práce je zaměřena na popis zvolené organizace, její historii, vizi, poslání a zhodnocení jednotlivých složek corporate identity organizace. Nedílnou součástí praktické části je samotný marketingový průzkum, zaměřený na zjištění známosti a povědomí o firmě Nelan, s. r. o. u daných respondentů. Zároveň je zde popsán průběh a způsob zjišťování image firmy. V závěru praktické části jsou interpretovány výsledky průzkumu doplněné o doporučující opatření pro zlepšení celkové image společnosti.
Abstract in different language: The presented project is focused on the research of image of company Nelan, s. r. o. In the first part there are described the individual literary sources of the company?s image and corporate identity. Furthermore the authoress describes the theory of marketing research, his methods and evaluations. The practical part is focused on description of selected organization, their history, vision, mission and valorization of individual components of the company´s corporate identity. Integral part of the practical part is the actual marketing research focused on detection of knowledge and awareness about the company by the respondents. Concurrently there are described the process and the way of company´s image assessment. At the end of the practical part there are the survey results interpreted, complete with recommending measures for improvement of overall company´s image.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Fialova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Filaova L. v.PDFPosudek vedoucího práce232,56 kBAdobe PDFView/Open
Fialova L. o.PDFPosudek oponenta práce198,98 kBAdobe PDFView/Open
Fialova L. ob..PDFPrůběh obhajoby práce87,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.