Title: Štěpící linie v irském stranickém systému
Other Titles: Cleavages in the Irish party system
Authors: Hlaváč, Miroslav
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7911
Keywords: Irsko;štěpící linie;Fianna fáil;Fine gael;Sinn féin;Labouristická strana;irský stranický systém;Arend Lijphart;Peter Mair
Keywords in different language: Ireland;Labour party;cleavages;issue divide;irish party system;Fianna fáil;Fine gael;Sinn féin;Arend Lijphart;Peter Mair
Abstract: Moderní irský stranický systém se začal formovat na počátku 20. století a hlavním tématem tehdejší irské politické reprezentace byla nezávislost Irska na Velké Británii. Politické strany, které vznikly na základě tohoto sporu o nezávislost přetrvaly až do současnosti, přestože otázka nezávislosti není již dlouhá léta aktuální. Někteří vědci proto uvádějí, že je irský stranický systém deviantní, jelikož v něm chybí výrazné rozdíly mezi hlavními stranami z pohledu pravice a levice. Cílem této práce je aplikovat teorii štěpících linií na irský stranický systém a následně ověřit, zda je v irském stranickém systému relevantní pravo - levá štěpící linie. Konkrétně aplikuji teorii Arenda Lijpharta, který rozlišuje následující dimenze: socioekonomická, urbálně - rurální, kulturně - etnická, náboženská, postmaterialistická, zahraničně politická a podpora režimu. U pravo - levé dimenze vycházím z pojetí Petera Maira. Práce je rozdělena do tří kapitol, první se zabývá teorií štěpících linií a přístupy jednotlivých autorů. Druhá část je věnována irskému stranickému systému a jeho vývoji se zaměřením na tři nejsilnější irské strany: Fianna Fáil, Fine Gael a Labour Party. Ve třetí části aplikuji teorii Arenda Lijpharta na irský stranický systém a dále se pokouším ověřit relevanci pravo-levého štěpení v irském stranickém systému. Ve své práci docházím k závěru, že je v Irsku po celou dobu existence moderního stranického systému zřetelná socioekonomická štěpící linie. Není však vždy nejdůležitější štěpící linií, v průběhu času se objevují a zanikají i další štěpící linie. Ve 20. a 50. letech je významná linie urbálně-rurální, v 70. letech zahraničně politická, v 80. letech náboženská, v 90. letech postmaterialistická a po roce 2000 opět zahraničně-politická štěpící linie. Dále docházím k závěru, že je v Irsku relevantní pravo - levá štěpící linie a všechny strany lze identifikovat na pravo - levé škále.
Abstract in different language: Modern Irish party system began to take shape in the early 20th century and the main theme of the Irish political representation was the independence of Ireland from Great Britain. The political parties that emerged from this dispute for independence have lasted until today, although a question of independence has not been current for many years. Some scientists therefore argue that the Irish party system is deviant, as there are no significant differences between the major parties in terms of right and left. The aim of this work is to apply the theory of cleavages on the Irish party system and then verify that the left-right cleavage line appears in Irish party system. Specifically, I want to apply the Arend Lijphart´s theory, which distinguishes between the following dimensions: socio-economic, religious, cultural-ethnic, urban-rural, regime support, foreign policy and post-materialism. Part of this work which focuses on the left-right dimension is based on the concept by Peter Mair. The work is divided into three sections, the first deals with the theory of cleavages and with approaches of individual authors. The second part is devoted to the Irish party system, its development, and focusing on the three strongest Irish parties Fianna Fáil, Fine Gael and the Labour Party. In the third part I apply Arend Lijphart´s theory to the Irish party system and trying to verify the relevance of a right-left split in the Irish party system. In my work I conclude, there has been clear socio-economic cleavage for all time of existence of modern party system in Ireland. However it is not always the most important one, over time other cleavages appear and vanish. In 20´s and 50´s the urban-rural cleavage is important, in 70´s foreign policy dimension is the most important one, religious dimension matters in 80´s, in 90´s post-materialistic and after 2000 it is the foreign policy again. Further I found out, that left-right cleavage line is relevant in Ireland and that it is possible to identify all Irish parties on this cleavage line.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP final_.pdfPlný text práce417,91 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce594,26 kBAdobe PDFView/Open
Hlavac_opo_BP_POL.pdfPosudek oponenta práce897,82 kBAdobe PDFView/Open
Miroslav Hlavac.pdfPrůběh obhajoby práce302,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.