Title: Československo-sovětská smlouva z prosince 1943 a její reflexe v dobovém tisku
Other Titles: The Czechoslovak-Soviet Treaty of December 1943 and It's Reflection in the then Press
Authors: Lindová, Barbora
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8149
Keywords: Československo;Sovětský svaz;Protektorát Čechy a Morava;propaganda;tisk
Keywords in different language: Czechoslovakia;Soviet Union;Protectorate of Bohemia and Moravia;Propaganda;Press
Abstract: Cílem diplomové práce je analýza reflexe československé smlouvy z prosince 1943 v dobovém protektorátním i exilovém tisku. Trauma mnichovské dohody, stejně jako následného období protektorátu zanechalo hluboké stopy v paměti československé společnosti. Osoba Edvarda Beneše, který v přípravě zmiňované smlouvy sehrál klíčovou úlohu, je spjata jak s mnichovskou dohodou, potažmo vznikem druhé republiky, tak s exilovou vládou v Anglii, prvními poválečnými roky osvobozené republiky a únorovým převratem. Díky těmto událostem je Edvard Beneš jedním z nejkontroverznějších československých politiků a nad jeho politickým životem stále visí řada otazníků. Analýza protektorátního tisku poskytne mimo jiné obraz Edvarda Beneše, který byl občanům předkládán okupační mocí, exilový tisk naopak vnímání Benešovy osobnosti mezi českými exulanty v zahraničí. Výzkum je založen na kritické studii edic již vydaných dokumentů a analýze československého legálního protektorátního a exilového tisku.
Abstract in different language: The goal of the thesis is to analyse the reflection of the Czechoslovak-soviet Treaty of December 1943 in the period protectorate and exile press. Trauma of the Munich Agreement, as well as the subsequent period of the Protectorate of Bohemia and Moravia, leaves deep traces in the memory of Czechoslovak people. The personality of Eduard Benes, the most important person in the Treaty preparation, is connected with the Munich Agreement, the formation of the Second Czechoslovak Republic as well as with the government in exile in Great Britain, with the first post-war years in liberated republic and February putsch. Thanks to these events Eduard Benes is considered one of the most controversial Czechoslovak politicians, and there are still many questions about his political career. The analysis of the protectorate press provides us the image of Eduard Benes that was presented to the citizens by occupying power. The exile press will on the other hand prove how Benes was appreciated in the surroundings of Czech exile. The research will be based on the critical study of editions of official documents and on the analysis Czechoslovak legal protectorate and exile press.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceskoslovensko-sovetska smlouva z prosince 1943 a jeji reflexe v dobovem tisku.pdfPlný text práce745,91 kBAdobe PDFView/Open
Lindova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce948,56 kBAdobe PDFView/Open
Lindova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce893,96 kBAdobe PDFView/Open
Lindova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce428,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.