Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešková, Michaela
dc.contributor.authorValešová, Adéla
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:38:47Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:38:47Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier49130
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8230
dc.description.abstractPředmětem práce je analýza procesu utváření mentálního obrazu Ruska, zejména ruské geografie, ve vědomí žáků českých základních a středních škol. Práce se zaměřuje na vliv výuky zeměpisu a ruštiny na tento proces. Práce má teoretické i praktické zaměření. V teoretické části je analyzován obsah pojmů mentální mapa a geografie (geografie Ruska). Dále je analyzováno pojetí ruštiny a zeměpisu v RVP. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy. Pozornost je věnována problematice formování obrazů ?toho druhého? na úrovni národů. Těžištěm práce je prakticky orientovaná část. Obsahuje analýzu a hodnocení pojetí geografie Ruska v učebnicích ruského jazyka, zeměpisu a v používaných atlasech. Součástí praktické části je také vyhodnocení dotazníkové ankety. Práce je doplněna vlastním didaktickým materiálem pro práci se slepou mapou Ruska ve výuce ruštiny.cs
dc.format66 s. (105 067 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmentální mapacs
dc.subjectgeografie Ruskacs
dc.subjectimagologiecs
dc.subjectruský jazykcs
dc.subjectzeměpiscs
dc.titleMentální obraz geografie Ruska z pohledu českých žákůcs
dc.title.alternativeMental picture of the geography of Russia from Czech students perspectiveen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra ruského a francouzského jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this work is to analyze the process of forming the mental image of Russia, specially the Russian geography, in the consciousness of Czech students in primary and secondary schools. The work focuses on the influence of geography teaching and Russian. The work consists of the theoretical part and the practical one. The theoretical part analyzes the content of the concepts of mental map and geography (geography of Russia). This part also analyzes the concept of Russian and geography in the Framework Educational Programme. The theoretical part emphasizes cross-curricular aspects in attention to the formation of images of "the other". The practical part contains of the analysis and the evaluation of the concept of geography textbooks in Russia Russian language, geography and the books of maps. The practical part is also the assessment a questionnaire survey. The work is accompanied by the own didactic material how to work with the blind Map of Russia in teaching Russian.en
dc.subject.translatedmental mapen
dc.subject.translatedgeography of Russiaen
dc.subject.translatedimagologyen
dc.subject.translatedrussian languageen
dc.subject.translatedgeographyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Adela Valesova 2013.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Valesova.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Valesova.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Velesova.pdfPrůběh obhajoby práce175,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.