Title: Elektromechanické doplňky kolejiště
Other Titles: Electromechanical accessories of model railway
Authors: Hess, Jindřich
Advisor: Weissar, Petr
Weissar, Petr
Referee: Křibský, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8272
Keywords: přestavník;Memwire;servo;výhybka;závory;PWM;dekodér;Arduino;kolej;program
Keywords in different language: point machine;Memwire;servo;railroad switch;railroad barrier;PWM;decoder;Arduino;rail (track);program
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje realizaci přestavníků pomocí serva. V první části je shrnuta stávající konstrukce přestavníků na kolejišti KAE. V druhé části je řešeno servo jako nový typ přestavníku, je zmíněno vnitřní složení serva a ovládání pulzně šířkovou modulací (PWM). V další části jsou představeny servodekodéry, zařízení, která řídí modelářská serva. Pro vypracování této práce jsem zvolil mikrokontrolér ATmega328P, který je řešen v kapitole spolu s ostatními servodekodéry. Pomocí ATmega328P řídím přestavníky vlastní výroby, které jsou popsány v následující kapitole. V poslední části práce je teoretický popis programovací DCC koleje a zmíněné způsoby programování DCC centrálou a PC softwary. V závěru práce jsou porovnány výhody a nevýhody různých přestavníků a náročnost jejich konstrukce.
Abstract in different language: This thesis describes the manipulator realization by servo. The first section summarizes the current design of manipulators in railway at KAE. The second section deals with new servo manipulator. The inner construction of servo is mentioned and the Pulse Width Modulation control is presented. The next section presents servodecoders to control the servo. I have used ATmega328P microcontroller for completing this thesis. ATmega328P is described with other servodecoders in the following chapter. The last part of this thesis describes the theory of DCC Programming track and possible programming ways by DCC central switchboard and PC softwares. At the end of this thesis there are compared manipulator advantages and disadvantages of different kinds. And difficulty of construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elektromechanicke_doplnky_kolejiste_BP_JHess.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
054096_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,46 kBAdobe PDFView/Open
054096_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,33 kBAdobe PDFView/Open
054096_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.