Title: Slovní úlohy s nadbytečnými údaji
Other Titles: Word problems with redundant data
Authors: Matoušková, Jitka
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8957
Keywords: slovní úlohy;slovní úlohy s nadbytečnými údaji;řešení slovních úloh;analýza učebnic;eliminace nadbytečných údajů
Keywords in different language: word problems;word problems with redudant data;solving word problems;analysis of textbooks;elimination redudant data
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá slovními úlohami s nadbytečnými údaji v učivu prvního stupně. V teoretické části jsou přiblíženy slovní úlohy, jejich typologie, zařazení do učiva prvního stupně základní školy. Text se zabývá i fázemi řešení slovních úloh a jejich charakteristikou. Jsou zde přiblíženy možné problémy žáků při řešení slovních úloh a nástin jejich příčin a řešení. Dále je zde zařazení tohoto učiva do Rámcového vzdělávacího programu a rozvržení slovních úloh do jednotlivých ročníků. Praktická část se zabývá analýzou učebnic nakladatelství Fraus, Didaktis a SPN pro 1. ? 5. ročník, se zaměřením na výskyt slovních úloh a slovních úloh s nadbytečnými údaji. Následuje experiment se žáky, který se zaměřuje na práci žáků 5. ročníku se slovními úlohami s nadbytečnými údaji, jejich přístup k řešení slovních úloh a schopnosti eliminovat nadbytečné údaje.
Abstract in different language: This diploma work deals with the word problems with redundant data in the curriculum of primary educations. In the theoretical part are explained word problems, their typology, and inclusion in the curriculum of primary school. The text also deals with the stages of solving word problems and their characteristics. They also approached potential problems of students in solving word problems and outline their causes and solutions. Then there is the inclusion of the General educational curriculum program and the layout of word problems in individual years of primary school. The practical part deals with the analysis of textbook published by Fraus, Didaktis a SPN for the 1st - 5th year of study with a focus on occurrence of word problems and word problems with redundant data. The following is an experiment with students, which focuses on the work of pupils in 5th grade with verbal tasks with redundant data, their approach to solving word problems and the ability to eliminate redundant data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
slovni ulohy s nadbytecnymi udaji.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Matouskova - ved..pdfPosudek vedoucího práce131,78 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - opon..pdfPosudek oponenta práce198,4 kBAdobe PDFView/Open
Matouskova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce50,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.