Title: Die Vergleichung des Fremdsprachenunterrichts in Deutschland und in der Tschechischen Republik
Other Titles: The Comparison of Foreign Language Teaching in Germany and in the Czech Republic
Authors: Hudáková, Marta
Advisor: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9065
Keywords: cizí jazyk;výuka cizích jazyků;angličtina;němčina
Keywords in different language: foreign language;teaching of foreign languages;english language;german language
Abstract: Obsah této bakalářské práce je rozdělen do dvou důležitých bodů. Prvním je teoretická analýza, kde se autorka věnuje vzdělávání v České republice a Německu. Dále se konkrétně zabývá výukou cizích jazyků v obou zemích, výukou cizích jazyků na gymnáziích či použitýmu publikacemi. Druhým hlavním bodem této práce je praktické výzkum na dvou vybraných školách. Pro výzkum byla vybrána dvě gymnázia, v Sokolově a v Chemnitz. Cílem této práce je zjistit, jak probíhá výuka cizích jazyků v Německu a v České republice. Dalším cílem práce je třeba zvážit, zda existují rozdíly ve vzdělání mezi oběma zeměmi. Dalším cílem je vytvořit anketu, rozeslat ji mezi studenty a následně vyhodnotit. Mezi důležité cíle práce patří také do potvrzení nebo vyvrácení hypotéz.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis compares the teaching of foreign languages in Germany( Grammar School in Chemnitz) and the Czech Republic( Grammar school in Sokolov) with a specialization on the grammar schools. The content of this bachelor thesis is divided in two important points. The first is a theoretical analysis, where the writer deals with the education in the Czech Republic and Germany, foreign language learning at the high schools or the methods and materials, which the teachers use. The second main point of the work is a practical study on two selected schools. The aim of this work is to determine how does foreign language teaching in Germany and the Czech Republic work. The other aim of the work is to be considered whether there are differences in education between the two countries. Another object is to set up a poll, send it between students and evaluate it. Among the important objectives of the work belongs also the confirmation or refutation of hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Marta_Hudakova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
hudakova_vp.pdfPosudek vedoucího práce452,65 kBAdobe PDFView/Open
hudakova_op.pdfPosudek oponenta práce283,51 kBAdobe PDFView/Open
hudakova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce108,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.