Title: Využití imobilizačních a transportních pomůcek v PNP
Other Titles: Use of immobilization and transport equipment in prehospital care
Authors: Ježková, Lenka
Advisor: Vidunová, Jana
Referee: Rozmarová, Naděžda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9079
Keywords: imobilizační pomůcky;transportní pomůcky;zdravotnická záchranná služba;integrovaný záchranný systém;fixační hmat
Keywords in different language: immobilization equipment;transport equipment;emergency medical service;integrated rescue system;fusing touche
Abstract: V bakalářské práci jsem se zaměřila na ucelení a sjednocení informací o imobilizačních a transportních pomůcek. Účelem mé práce je shromáždit dostupné informace a seznámit se s využitím specifických pomůcek a transportních prostředků v přednemocniční neodkladné péči. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V její první části jsou obsaženy teoretické poznatky a vědomosti získané studiem použité literatury a dostupných pramenů. První kapitola je seznamuje s výčtem imobilizačních a transportních pomůcek základních i ostatních složek integrovaného záchranného systému. Dále se zabývá podrobněji imobilizačními pomůckami zdravotnické záchranné služby a v závěru teoretické části práce je zmínka o transportních prostředcích horské služby a o pomůckách vodní záchranné služby. Praktická část mé bakalářské práce v návaznosti na získané teoretické poznatky definuje problémy, kterými jsem se zabývala. Seznamuje s metodikou výzkumu a přináší analýzu a interpretaci získaných výsledků.
Abstract in different language: This bachelor diploma work is focused on unification of information about immobilization and transport equipment. The purpose of my bachelor diploma work is gather available information and learn how to use the specific aids and the transport equipment in prehospital care. Also, how to use the aids of the Integrated Rescue System. The bachelor diploma work is separated into two parts. In the theoretical part are knowledge and information from the titles which were used in my bachelor diploma work. First chapter is focused on specifying the immobilization and transport equipment of basic and others components of Integrated Rescue System. Further, it deals with immobilization equipment of Emergency Medical Service more deeply. In conclusion of the theoretical par are mentioned transport equipment of Mountain Rescue Service and Water Rescue Service. The practical part defines issues which I was dealing with. It acquaitns us with reasarch methods and provides an analysis and interpretation of the results obtained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jezkova2013.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Jezkova VP.jpgPosudek vedoucího práce466,68 kBJPEGThumbnail
View/Open
Jezkova OP.jpgPosudek oponenta práce317,96 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Jezkova.jpgPrůběh obhajoby práce331,32 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.