Title: Míra užívání jednotlivých způsobů vyjadřování generické reference u anglických podstatných jmen
Other Titles: The competition of individual means of expressing generic reference with English nouns
Authors: Vála, Jan
Advisor: Petrlíková, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9597
Keywords: anglické substantivum;generická reference;specifická reference;počitatelnost;kategorie určenosti;kategorie čísla;reference a determinace;počitatelná a nepočitatelná substantiva;anglické determinátory;určité a neurčité členy
Keywords in different language: english noun;generic reference;specific reference;countability;category of definiteness;category of number;reference and determination;countable and uncountable nouns;english determiners;definite and indefinite articles
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit konkurenci jednotlivých prostředků vyjadřování obecné reference u anglických podstatných jmen. Tato práce obsahuje teoretickou bázi, což je první část této práce a také analýzu úryvků, která následuje teoretickou část. Teoretická část začíná základním vysvětlením toho, co je podstatné jméno, zahrnujíc základní gramatické kategorie podstatných jmen v anglickém jazyce. Poté je vysvětlena kategorie určitosti ? Základní popis je vysvětlen podle Belána, dále jsou vysvětleny pojmy jako reference a determinace. Také Chestermanova myšlenka rozdělení počitatelnosti do tří podkategorií - locatability, inclussiveness a extensivity jsou zmíněny. Tato část končí výtahem z Duškové. Tato práce se také zabývá počitatelností, což je funkce a obecné rozdělení substantiv na počitatelná a nepočitatelná. Dále je pak zmíněna dualita u počitatelnosti substantiv, kdy podstatné jméno může být i počitatelné tak nepočitatelné. Dále následují právě příklady substantiv, která mohou mít duální počitatelnost a nakonec následuje rozdělení substantiv dle počitatelnosti podle Duškové na počitatelná, nepočitatelná a podstatná jména, která jsou často spojována s nízkými nebo vysokými čísly. Následuje vysvětlení reference u podstatných jmen. Nejprve obecné informace a základní rozdělení reference na generickou a specifickou, pak je kapitola rozdělena do dalších podkapitol, z nichž každá popisuje daný typ reference. Poslední kapitola se zabývá využitím členů v generické a specifické referenci. Analytická část se zabývá 441 výňatky z románu Stephena Kinga, Duma Key (2008). Výsledky výzkumu jsou podpořeny 5 grafy s procentním vyjádřením. Výsledky tohoto výzkumu jsou: 82% z prostředků používaných k popisu obecné reference jsou konkrétní a 18% jsou abstraktní. Nejběžnější výskyt generické (obecné) reference je u počitatelných substantiv v množném čísle a s nulovým členem - 44, 8%. Následují nepočitatelná podstatná jména 42, 6% a počitatelná podstatná v čísle jednotném. Tato práce předkládá pouze omezený počet příkladů generické (obecné) reference, tak tento výzkum nelze brát jako obecné pravidlo.
Abstract in different language: The main aim of this undergraduate thesis is to investigate the competition of individual means of expressing generic reference with the English nouns. This thesis contains theoretical background which is the first part of the work and also the analysis of the excerpts that follows the theoretical background. The theoretical background starts with the basic explanation of what a noun is and it also comprises the basic grammatical categories of nouns. Thereafter the category of definiteness is explained ? the whole idea interpreted by Belán, his terms reference and determination are explained. Also Chesterman?s idea of division of countability to three subcategories - locatability, inclusiveness and extensivity are added. It concludes with Dušková?s interpretation of definiteness. This thesis also deals with countability, its function and general diversion to countable and uncountable nouns. Also the Quirk?s problem of dual class membership is mentioned. Then, examples of nouns that can be countable or uncountable are mentioned and finally, Dušková?s partition of nouns on countable, uncountable and nouns that connect with low or high numbers is adverted. Next, reference is mentioned. At first, the general information is given, and then the chapter is divided to other two subchapters, each describing different type of reference ? generic and non-generic. The last chapter of the theoretical part deals with the usage of articles in generic and specific reference. The analytical part deals with 441 excerpts from a Stephen king?s novel, Duma Key (2008). The results of the research are provided with 5 graphs with percentage count. The results of the research are: 82% of the nouns used to describe generic reference are concrete and 18% are abstract. The most common occurrence of the generic reference is with the countable plural noun with the zero article 44.8% of the excerpts. Then uncountable 42.6% and countable singular nouns. This thesis submits only a limited number of examples of generic reference, so it cannot be taken as a general result.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Vala.pdfPlný text práce515,5 kBAdobe PDFView/Open
Vala V.pdfPosudek vedoucího práce172,53 kBAdobe PDFView/Open
Vala O.pdfPosudek oponenta práce131,74 kBAdobe PDFView/Open
Vala P.pdfPrůběh obhajoby práce40,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.