Title: NURBS objemové parametrizace
Other Titles: NURBS volume parameterizations
Authors: Anděl, Petr
Advisor: Bastl, Bohumír
Referee: Ježek, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9839
Keywords: NURBS objekty;B-spline objekty;sweep objem;optimalizace řídící sítě;rotační tělesa;řídící křivka;injektivní parametrizace;transverzální kužele;kotransverzální kužele
Keywords in different language: NURBS object;B-spline object;swept volume;optimization of control net;volume of revolution;guiding curve;injectivity of parameterization;transverse cones;cotransverse cones
Abstract: Tato diplomov á pr áce se zab ýv á NURBS objemov ými parametrizacemi a souvisej ící mi algoritmy. Obsahuje shrnut í z ákladní ch de finic a vlastností NURBS objekt ů. P ředev ší m pak mo žnostmi ře šení popisu NURBS objem ů a optimalizací řídí cí sí t ě. St ě žejní částí je konstrukce rota čn í ch NURBS objem ů ur čen ých vstupní k řivkou a osou rotace a konstrukce zobecněn ých rota ční ch objem ů ur čen ých uzav řenou NURBS oblastí . Jsou zde uvedeny nov é algoritmy, kter é jsou demonstrov ány na p říkladech. V z áv ěru je pops án bal íček NURBSobjem, který obsahuje funkce pou ží vají cí algoritmy ze st ěžejn í části implementovan é v programu Mathematica.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with NURBS volume parameterizations and related algorithms. It reviews fundamental de nitions and features of NURBS objects, especially the various solutions of description of NURBS volumes and the optimalization of the control net. The main part focuses on the construction of NURBS volume of revolution given by an initial curve and axis of rotation and on the construction of a generalized NURBS volume of revolution given by a closed NURBS domain. The new algorithms are presented in several examples. The package NURBSobjem, which contains functions using algorithms from the main part, which were processed by the program Mathematica, is described at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dip.pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
PV-Andel.pdfPosudek vedoucího práce208,54 kBAdobe PDFView/Open
PO-Andel.pdfPosudek oponenta práce188,18 kBAdobe PDFView/Open
P-Andel.pdfPrůběh obhajoby práce36,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.