Title: Postavení ženy ve veřejném životě
Other Titles: The position of women in public life
Authors: Karlíková, Markéta
Advisor: Čabanová, Bohumila
Referee: Valeš, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9858
Keywords: gender;diskriminace;kvóty;rovné příležitosti pro muže a ženy;politika;volby;volební systém;politická strana;institucionální bariéry;individuální bariéry;společenské bariéry;strategie genderové rovnosti;pozitivní opatření
Keywords in different language: gender discrimination;quotas;equal opportunities for men and women;politics;elections;the electoral system;political party;institutional barriers;individual barriers;social barriers;strategies;gender equality;positive action
Abstract: Práce je zaměřena na celoevropský i celosvětový problém nízkého zastoupení žen ve vrcholné politice. Za pomoci analýzy dostupných dat a dokumentů a širokého spektra odborné literatury, jsem zmapovala současný stav participace žen a jejich zapojení do politické činnosti v České republice. Dále popisuji důležité faktory a bariéry, které ženám brání ve větším podílu na moci. Zjištěné poznatky jsem poté porovnala s několika vybranými zeměmi. Při zpracovávání tématu jsem využila zejména metody studia a analýzy dostupných zdrojů a dokumentů a sekundární analýzy dat vyhledaných výzkumných prací a statistických dat.
Abstract in different language: The work is focused on the pan-European and global issue of low representation of women in top politics. By analyzing available data and documents, and a wide range of literature, I have mapped the current state of women's participation and their involvement in political activities in the Czech Republic. Also describe the important factors and barriers that women face in higher share of power. Learned I then compared with a few selected countries. When processing the topic I used mainly the method of study and analysis of available sources and documents and secondary analysis of data retrieved research papers and statistical data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Karlikova Marketa rijen 2012.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Karlikova DP - posudek VP.emlPosudek vedoucího práce1,05 MBUnknownView/Open
Karlikova DP - posudek OPPosudek oponenta práce475,49 kBUnknownView/Open
Karlikova - Protokol DPPrůběh obhajoby práce296,45 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.