Title: Вербализация концепта «Погода» в русском и чешском языках
Verbalizacija koncerta <<Pogoda>> v russkom i češskom jazykach
Authors: Němcová, Bohuslava
Citation: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2014, č. 1, s. 65-85.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2014/ACTA_FF_2014_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/11649
ISSN: 1802-0364
Keywords: lexikalizace;počasí;čeština;ruština;sémantika
Keywords in different language: lexicalization;weather;Czech;Russian;semantics
Abstract: Studie je věnována jazykovému vyjádření konceptu „Počasí“ v ruském a českém jazyce, představení jednotlivých jazykových prostředků (lexikálních i syntaktických) sloužících pro vyjádření tohoto konceptu a jejich následnému srovnání. Podrobná analýza byla provedena u dílčího konceptu, a sice u konceptu „Sníh“. Při výzkumu byly používány výkladové, překladové a frazeologické slovníky a elektronické korpusy ruského a českého jazyka. V úvodu studie je zmíněna problematika jazykového obrazu světa („Weltbild“, языковая картина мира) a představeny vybrané způsoby chápání tohoto pojmu. Klíčovou roli sehrává pojem konceptu, který je námi chápán jako představa o části světa, která má složitou strukturu, je vyjádřena různými příznaky a realizována různými jazykovými prostředky. Následující část studie je věnována konceptu počasí obecně a představuje lexikální prostředky (jednotlivé lexémy i ustálená sousloví), sloužící pro označení počasí a klimatických podmínek (hezké počasí, psí počasí, ošklivé počasí/хорошая погода, собачья погода, плохая погода). V souvislosti s tím jsou zkoumány i syntaktické prostředky, užité ve větách (věty jednočlenné, věty dvojčlenné). Pozornost je věnována rovněž spojitelnosti substantiv se slovesy. Bylo zjištěno, že proces lze rozdělit na dílčí fáze – začátek, trvání, konec, které jsou vyjadřovány různými slovesy (slovesem být, plnovýznamovými slovesy, delexikalizovanými slovesy). Je nutné zdůraznit, že slovesa užívaná pro vyjádření konceptu počasí se často vyznačují specifickou spojitelností a ve srovnávaných jazycích nelze použít slovníkový ekvivalent daného slovesa (srov. Už dva týdny jsou mrazy. – Уже две недели стоят морозы., Nad řekou je mlha. – Над рекой висит туман. Kolem půlnoci přišel liják. – К полуночи налетел ливень). Schopnost užití odpovídajícího slovesa ve spojení s odpovídajícím substantivem svědčí o úrovni jazykových znalostí daného mluvčího. Třetí část studie je věnována jazykovému vyjádření konceptu „Sníh“ a jednotlivým fázím procesu pokrývání země krystalky sněhu seskupenými do vloček (začátek procesu, průběh procesu, ukončení procesu). Kromě samotného procesu jsme se zabývali i samotnou existencí sněhové pokrývky (existence, zánik). Poslední část studie se zabývá ruskými frazeologismy, které odrážejí obraz přírody (бросать слова на ветер – mluvit do větru a další), a přináší jejich české ekvivalenty.
Abstract in different language: The present study deals with ways of lexicalization of the concept „Weather“ in Czech and in Russian. The aim of the study is to outline the interpretation of concept in linguistic and to introduce the concept „linguistic model of the world“. The language model of the world deals with the part of the semantics of a language, which is inaccessible to direct observation. The study also pays attention to language means (lexical, syntactical), where express and describe the concept “Weather”. One part of this study analyses the concept “Snow”, other part of the study deals with the idioms with the topics “Weather” and their meaning.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2014)
Články / Articles (KGS)
Číslo 1 (2014)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemcova.pdfPlný text238,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/11649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.